Zelená pro ekologickou výchovu

V rámci ekologické výchovy jsme v letošním školním roce splnili nejrůznější akce, které jsme si vytyčili v rámci projektu Zelená pro ekologickou výchovu dětí a mládeže v Plzni. Jednotlivé akce jsme pečlivě zmapovali a fotodokumentaci z našich ekologických akcí, většinou pořízenou fotografy, reportéry a kameramany z řad studentů, přikládáme. Součástí závěrečné zprávy jsou též kopie článků z denního tisku, oceněné ekologické práce a ekologické náměty řešené studentskými kolektivy. Mnoho akcí bylo organizováno naším gymnáziem pro MŠ, ZŠ a střední školy z celého Plzeňska.
Soutěžili jsme v ekologických aktivitách nejen na našem gymnáziu, ale oslovili jsme stovky dětí školního i předškolního věku v Plzni a v Plzeňském kraji.

 

Výtvarné, literární, fotografické i divadelní akce vždy s ekologickým podtextem výchovně motivovaly také řadu škol a školek v Plzni i v celém kraji. Úzce jsme spolupracovali s firmami, zabývajícími se recyklací odpadu, se svozovou firmou AVE Plzeň, sběrným dvorem, se skládkou v Chotíkově, s ÚMO 1, se Záchrannou stanicí zvířat v Plzni, se ZOO Plzeň, zapojili jsme do naší ekologické činnosti celé rodiny, třídní kolektivy, zájmové skupiny, naše absolventy a radost nám udělala zejména ekologická konference ke Dni Země, kde jednotlivé třídy a studijní skupiny představily svou projektovou činnost. Žáci se stali reportéry, když zjišťovali anketními otázkami vztah Plzeňanů k městské hromadné dopravě, k hluku a přetížení silniční sítě a k jiným ekologickým problémům, které trápí naše město. Pozadu nezůstali ani historikové. Věnovali se odpadům, kanalizacím a vodovodní síti v historické Plzni. Studenti graficky zpracovali rovněž znečištění plzeňských řek, dopravní zatíženost plzeňských křižovatek a silnic, zmapovali a popsali, co obsahují černé skládky v Plzni a v okolí a navrhli nové naučné tabule pro naučné stezky a rezervace na Plzeňsku. K podnětným akcím patřila i simulační hra na záchranu lesů mírného pásu a tropických pralesů. O svých záměrech studenti diskutovali, obhajovali své názory, hráli role ekologických aktivistů i jejich průmyslových a zemědělských odpůrců. Díky ekologické dotaci města Plzně se zlepšilo i technické audiovizuální vybavení gymnázia. Techniku jsme použili zejména při ekologické konferenci v květnu 2007, na níž studenti představili své ekologické projekty. Podařilo se nám vybudovat učebnu, která slouží studentům k získávání ekologických, zeměpisných i dějepisných znalostí a vědomostí za použití techniky a moderních metod výuky. Vytíženost učebny je maximální, přes 200 studentů denně. Veřejnosti jsme ji poprvé představili na Dni otevřených dveří, kdy byl pro návštěvníky připraven bohatý ekologický program.
Za velmi přínosné pro gymnázium i firmu považuji naši spolupráci se společností AVE CZ odpadové hospodářství. Řadu našich společných akcí dokumentujeme v příloze a v našem společném programu Ekologická osvěta.
Dotaci z fondu města Plzně ve výši 250 000 Kč jsme čerpali na ekologické akce průběžně během celého školního roku 2006/2007.
V letošním školním roce jsme začali rovněž s ozeleněním našeho gymnázia, neboť si uvědomujeme, že prostředí, ve kterém tráví studenti většinu svého času, má vliv na jejich psychiku i na jejich výchovu.
Pozitivně hodnotím rovněž třídění odpadu na našem gymnáziu, kde jsme instalovali velké nádoby na plasty a papír.
Cílem našeho projektu bylo prostřednictvím netradiční ekologické výchovy aktivizovat ekologické dění nejen na našem gymnáziu, ale i na MŠ a ZŠ v Plzni a okolí, vést děti a mládež k ekologickému myšlení a cítění. Naším cílem bylo rovněž organizovat ekologické soutěže, propagovat ekologické projektové vyučování a podporovat studentské projektové práce, umožnit studentům získat teoretické vědomosti i praktické dovednosti v ekologické oblasti.
Podle mého mínění byl náš cíl splněn a ve stejném trendu bychom chtěli pokračovat i příštím školním roce.

zapsala Helena Steiningerová

Nahoru