Pravidla pro poskytování prospěchového stipendia na gymnáziu

 1. Stipendium je určeno pro podporu a rozvoj výjimečně nadaných a aktivních žáků.
 2. Stipendium je poskytováno po dobu 5 měsíců, tedy září až leden a únor až červen daného školního roku, vždy za výstupy předchozího pololetí.
 3. Kandidáty na stipendium navrhují učitelé a stipendijní komise určená ředitelkou školy rozhodne o přidělení či nepřidělení stipendia.
 4. Měsíční částky byly stanoveny takto:
   
    Nižší gymnázium Vyšší a čtyřleté gymnázium
  1.skupina 600,- Kč 1000,- Kč
  2.skupina 300,- Kč 500,- Kč

Tyto měsíční částky mohou být po schválení stipendijní komisí až zdvojnásobeny, pokud stipendista prokáže, že stipendium investuje do svého osobnostního rozvoje a vzdělání.

5. Nedílnou podmínkou pro udělení stipendia je výborné chování studenta, to znamená, že stipendium nebude přiděleno studentovi, který má neomluvenou hodinu či jiný kázeňský prohřešek (pohovor s vedením, zápisy v třídní knize). V případě vážného kázeňského provinění, které vyústí v podmínečné vyloučení či vyloučení studenta, bude stipendium s okamžitou platností odebráno k datu rozhodnutí ředitelky.

6. Pokud školní rok bude probíhat nestandardním způsobem, rozhodne ředitelka se stipendijní komisí o alternativním vyplácení stipendií (např. jednorázově, upravenou částkou)

7. Měsíční částky budou vypláceny v účtárně školy každou 2. středu v měsíci v čase od 8:00 do 14:00 hodin.

8. Tato pravidla byla schválena Radou školy dne 12.10.2021.