Česko-anglické šestileté studium

Přijímací zkoušky pro šestiletý obor se uskuteční v pondělí 12. května 2008. Informace ke zkouškám najdete zde. Informace k přihláškám zde.

Nové šestileté česko - anglické studium

V současné době v západočeském regionu anglicko - české studium není a ani nemáme zprávy o tom, že by je nějaký subjekt připravoval. Anglický jazyk je obecně chápán jako naprostá samozřejmost, a proto se jeví jako velmi výhodné ho použít jako komunikační prostředek pro vyučování.

Zamýšlený obor musí připravit studenty pro vysoké školy v České republice i v zahraničí (to je ostatně hlavním smyslem). Zvláště po vstupu do EU a s rostoucími možnostmi zaměstnání v rámci celého evropského kontinentu je absence tohoto typu studijního oboru jasně patrná. Vzhledem k tomu, že jsme soukromá škola a naši klienti si na studium připlácejí, je realizace takového projektu mnohem snazší.

Plzeňský region se stává rozvinutou industriální oblastí se stále se zvyšujícím počtem zahraničních zaměstnanců (i v manažerských pozicích), pro které zde není odpovídající nabídka vzdělání pro jejich děti po ukončení základního vzdělávání. Tento typ školy může tuto disproporci částečně nahradit a umožnit rodičům studium jejich dětí přímo v regionu.

Ve dvojjazyčných česko - anglických třídách si studenti v průběhu 1. a 2. ročníku osvojí anglický jazyk pod vedením zahraničních a českých učitelů. Předběžná znalost jazyka není nutná. Cílem není pouze jazyková příprava, ale následné studium odborných předmětů v angličtině. Od 3. ročníku budou anglicky vyučovány dějepis, zeměpis, matematika, chemie a biologie. Po ukončení 4. ročníku budou studenti skládat mezinárodně uznávanou zkoušku FCE.

Druhý povinný cizí jazyk od 3. ročníku si mohou studenti zvolit mezi němčinou, francouzštinou a španělštinou. Volitelné předměty, jejichž hodinová dotace s vyššími ročníky přibývá, umožňují studentům výraznou profilaci podle zvolené vysoké školy a nenásilnou přípravu na budoucí druh studia.

Předpokládaný učební plán


ročník celkem
I. II. III. IV. V. VI.
Český jazyk a literatura 4/1 3 3 3 3 4 20
Anglický jazyk a literatura 9/9 10/10 4/4 4/4 4/4 4/4 35
Cizí jazyk 2 - - 4/4 4/4 4/4 4/4 16
Občanská výchova 1/1 1 - - - - 2
Základy společenských věd - - 2 1 1 2 6
Dějepis 2 2 2 2 2 2 12
Zeměpis 2 2 2 2 2 - 10
Matematika 4/1 3 3 3 3 3 19
Fyzika 2 2 2 2 2 - 10
Chemie 2 2 2 2 2 - 10
Biologie 2 2 2 2 2 - 10
Informatika a výp. technika - 1/1 2/2 2/2 - - 5
Estetická výchova 2/2 2/2 3/3 2/2 - - 9
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12
Volitelný předmět 1 - - - 2 2 2 6
Volitelný předmět 2 - - - - 2 2 4
Volitelný předmět 3 - - - - 2 2 4
Volitelný předmět 4 - - - - - 2 2
Volitelný předmět 5 - - - - - 2 2
Volitelný předmět 6 - - - - - 2 2
Celkem hodin 32 32 33 33 33 33 196

Škola řadu let spolupracuje s anglickými lektory, kteří jsou velkým přínosem pro standardní výuku anglického jazyka. Jsou to vesměs vystudovaní učitelé, s odpovídající praxí. Tyto osoby plánujeme pro využití i v cizojazyčném studiu, stejně jako současné vyučující anglického jazyka.

Jako samozřejmost pro tento projekt chápeme spolupráci se zahraničím, nejlépe Velkou Británií. Pan Simon Rhys Jenkins z Chesteru v západní Anglii vyjednává spolupráci a případné stáže anglických učitelů s tamními středními školami. Po případném schválení našeho záměru lze být v těchto jednáních konkrétnější.

Stávající Gymnázium Františka Křižíka se v roce 2006 přestěhovalo z centra města do okrajové části Lochotín, kde nám město Plzeň vypůjčilo na 50 let budovu bývalé základní školy. Budova je moderní, potřebám stávajících studentů naprosto dostačuje a její kapacita umožňuje otevřít nové šestileté studium. Disponujeme 22 kmenovými učebnami a 11 odbornými učebnami, samozřejmostí je školní stravování, aula, tělocvičny apod.

Technické vybavení je už dnes na odpovídající úrovni, máme počítače v každé třídě i odborné učebně, Activboard, počítačovou učebnu a několik dataprojektorů. V souvislosti s novým oborem studia tak bude potřeba jen vybavit kmenovou učebnu školním nábytkem.

Jak již bylo zmíněno v úvodu jsme soukromá škola, která vybírá školné. V souvislosti se šestiletým „anglickým“ studiem předpokládáme pokrytí potřebných nákladů (zejména mzdových) právě ze školného a státní dotace.

Nahoru