GDPR

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

GDPR2Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., se sídlem Sokolovská 1165/54, 323 00 Plzeň, IČ: 25 209 957 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
   
 • Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
  • Školní matrika, evidenční listy;
  • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách;
  • Přijímání k základnímu vzdělávání;
  • Průběh základního vzdělávání;
  • Ukončování základního vzdělávání
  • Přijímání ke střednímu vzdělávání;
  • Průběh středního vzdělávání;
  • Ukončování středního vzdělávání;
    
 • Pokud Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a správci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
    
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
   

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.:
Ing. Jaroslav Jurečka, telefon 777 722 493, email Jaroslav.jurecka@email.cz

Nahoru