Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2019/2020

Pravidla přijímacího řízení:

 1. První kolo přijímacích zkoušek do osmiletého a čtyřletého studia proběhne 12. - 26. dubna 2019.

 2. Přihláška musí být pouze na formuláři SEVT pro 4-leté studium a SEVT 8-leté studium (vydá základní škola, nebo ke stažení ze stránek MŠMT).

 3. Nabízíme pro zájemce o osmileté i čtyřleté studium „Přípravné kurzy“ se závěrečným testem studijních předpokladů - 13. 2. – 27. 3. 2019 - minimální počet účastníků je 8.

 4. Informace o studiu získáte na dni otevřených dveří "Klíče od kabinetů GFK", který proběhne 22. listopadu 2018 od 16:00 hodin.

 

Průběh řízení:

 • podání přihlášky SEVT do 1. března 2019
 • přijímací zkoušky 12. - 26. dubna 2019 – pozvánky budou zaslány

 

Všeobecné zásady:

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena jedna prima osmiletého (30 žáků) a jeden první ročník čtyřletého gymnázia (20 žáků).
Ke studiu na GFK jsou přijímáni žáci pátých tříd ZŠ do primy osmiletého a absolventi devátých tříd ZŠ do čtyřletého gymnázia.

 

Průběh přijímací zkoušky:

 1. Jednotná přijímací zkouška - testy z českého jazyka a matematiky

 2. Psychologické testy - osobnostní a výkonnostní předpoklady uchazečů - odhalení studijních předpokladů, výkonnosti, schopnosti soustředění, logického myšlení, verbálních schopností – jsou zadávány a vyhodnocovány odborným psychologem.

 3. Pohovor s komisí - rozhovor o uchazečových zájmech, názorech, postojích, plánech důraz je kladen především na celkovou vyspělost, pohotovou reakci a fantazii. Komise je složená z profesorů a vedení školy.

 4. Motivační dopis rodičů uchazeče - dopis zdůvodňující výběr školy a hodnotící zájmy a předpoklady dítěte, včetně jeho případného handicapu, vyzdvihuje silné i slabé stránky dítěte, je součástí přihlášky ke studiu.

 

Kritéria pro přijetí k osmiletému studiu ve školním roce 2019/2020

 • úspěšné složení testů JPZ
 • úspěšné složení všech částí psychologického testu – respektujeme závěrečné doporučení psychologa - výsledky neklesnou pod 70 bodů
 • úspěšný pohovor - výsledek neklesne pod 15 bodů
 • při přijímaní žáků s IVP počet žáků ve třídě nesmí překročit povolený limit
 • umístění v celkovém pořadí do 28. místa

 

Kritéria pro přijetí k čtyřletému studiu ve školním roce 2019/2020

 • úspěšné složení testů JPZ
 • úspěšné složení všech částí psychologického testu – respektujeme závěrečné doporučení psychologa - výsledky neklesnou pod 70 bodů
 • úspěšný pohovor - výsledek neklesne pod 15 bodů
 • při přijímaní žáků s IVP počet žáků ve třídě nesmí překročit povolený limit
 • umístění v celkovém pořadí do 20. místa, v případě nízkého počtu přihlášených umístění do 6. místa

 

Termíny:

 • 1. března - podání přihlášky – každý uchazeč může podat 2 přihlášky, obě přihlášky budou identické, tzn. bude tam shodné pořadí obou vybraných škol
 • 12. dubna - 1. řádný termín Jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého oboru
 • 16. dubna - 1. řádný termín Jednotné přijímací zkoušky do osmiletého oboru
 • 15. dubna - 2. řádný termín Jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého oboru
 • 17. dubna - 2. řádný termín Jednotné přijímací zkoušky do osmiletého oboru
 • 23. - 24. dubna - psychologické testy a pohovory
 • 28. dubna - zveřejnění výsledků JPZ
 • 2. května - vyhlášení celkových výsledků
 • 10. května - 1. náhradní termín
 • 11. května - 2. náhradní termín

 

Jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyk a literatura – 50 bodů, 60 minut
 • Matematika a její aplikace – 50 bodů, 70 minut
 • Školy dostanou lepší výsledek ze 2.

Přihláška ke studiu (formulář SEVT) je ke stažení:

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Z důvodů nejasností přinášíme velmi důležité informace ohledně přijímacích zkoušek:

1) Počet podávaných přihlášek

Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky na 2 různé školy. Přihlášky jsou identické, pořadí škol určuje termín testů 1. kola.

Přihlášky musí být doručeny fyzicky na obě školy nejpozději do 1. 3. 2019

2) Motivační dopis

Upozorňujeme, že povinnou součástí přijímacího řízení je motivační dopis rodičů, hodnotící zájmy a předpoklady dítěte, včetně jeho případného handicapu.

Děkujeme za pochopení, v případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na gfk@krizik.eu, nebo na telefonech 377 925 713 nebo 377 925 714.

Vedení gymnázia

Nahoru