Charakteristika ŠVP "Začít spolu"

Charakteristika ŠVP "Začít spolu"

Charakteristika školního vzdělávacího programu základní školy – "Začít spolu"

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu.

V České republice je se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v systému české vzdělávací soustavy a od roku 1996 je postupně rozvíjen na základních školách.

Program je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ISSA (International Step by Step Association) a jeho myšlenky jsou uplatňovány ve více jak 30 zemích světa.

Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům, tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy. Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit). 

 

Jak vypadá den v programu „Začít spolu"

rann_kruh.jpg

Ranní zpráva

Na žáky a žákyně čeká ranní dopis nebo zpráva, která děti informuje o tom, co je daný den čeká, někdy je motivuje k dalším činnostem, jindy jim poskytuje náměty k přemýšlení či slouží k procvičení probíraného učiva.

 

Ranní kruh

Ranní kruh umožňuje dodržování třídních rituálů, jako např. vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků či oslavy. Poskytuje prostor pro podporu tematicky zaměřené výuky- učitel/ka může snadno zjistit, co všechno už děti  o daném tématu vědí a co by se ještě chtěly dozvědět. Děti samy mohou navrhovat témata, která je zajímají a společně s vyučující/m plánovat činnosti do center aktivit. Učí se naslouchat jeden druhému, dodržovat společně domluvená pravidla a vyjadřovat své pocity a názory.

spolen_prce.jpg

Společná práce

Po ranním kruhu obvykle následuje společná práce. Jedná se o učební aktivity se společným zadáním. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinkách. Nejčastěji se v této části dne probírá učivo z českého jazyka a matematiky.

 

prce_v_centrech_aktivity_1.jpgPráce v centrech aktivit

Jednou ze základních forem práce v programu Začít spolu je integrovaná tematická výuka v tzv. centrech aktivit. Činnosti v centrech se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují. Jsou připravené tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí.V jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech. Aktivní metody učení vyučujícím umožňují pozorovat děti při práci, průběžně jim poskytovat zpětnou vazbu, pomáhat tam, kde narazí na problém. Výstupy z center děti shromažďují v portfoliích, což jim dává možnost zpětně hodnotit své učení a prezentovat výstupy, např. při pravidelném setkávání dítě – rodič – učitel/ka.

hodnotc_kruh.jpg

Hodnotící kruh

Na závěr dne se všichni sejdou opět v kruhu. Zde si děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si takto vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. Je zde prostor pro hodnocení sebe i ocenění druhých.

 

Propojení školy s okolním světem

Samozřejmostí je propojení vzdělávacího tématu s reálným životem mimo školu. Děti ve spolupráci s vyučujícími plánují a realizují exkurze, výpravy, besedy, pobyty v přírodě, návštěvy zajímavých lokalit a institucí.

Práce s pravidly

Pravidla pro práci i společné soužití vytvářejí děti samy většinou na začátku školního roku,

V případě potřeby jsou také dětmi upravována. Dohodnutá pravidla vedou k samostatnosti a zodpovědnosti každého z dětí za své vlastní učení.

Školní vzdělávací program ZŠ najdete ke stažení/náhledu v souboru ŠVP ZŠ

Nahoru