Charakteristika ŠVP "Začít spolu"

Charakteristika školního vzdělávacího programu základní školy - "Začít spolu"

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu.

V České republice je se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v systému české vzdělávací soustavy a od roku 1996 je postupně rozvíjen na základních školách.

Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům, tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy. Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit). 

 

Jak vypadá den v programu „Začít spolu"

rann_kruh.jpg

Ranní kruh

Den začíná ranním kruhem, který je místem pro společné setkávání, pro společné sdílení. Zde se také děti dozví informace o tom, co je daný den naplánováno, o čem se budou učit, jaké aktivity je čekají. V ranní zprávě se tak děti seznamují s novým učivem nebo opakují již probrané.

 

spolen_prce.jpg

Společná práce

Po ranním kruhu následuje probírání učiva z českého jazyka, matematiky apod. Vyučování probíhá v bloku 60 - 90 minut. Děti pracují samostatně, ve dvojicích či malých skupinkách, ale i frontálně (celá třída). V této části děti pracují na společném zadání, které však může být odstupňováno podle obtížnosti - od základních poznatků až po nadstandartní.

Práce v centrech aktivit

prce_v_centrech_aktivity_1.jpg
Po přestávce nastává práce dětí v tzv. centrech aktivit. Úlohy, které jsou pro děti v centrech aktivit připravené, se vztahují k tématu projektu, na kterém v daném období děti pracují. V podstatě to ve třídě vypadá tak, že v každém centru aktivit pracuje skupina dětí na jiném úkolu. To, co úkoly v jednotlivých centrech spojuje, je téma projektu, k němuž se úkoly vztahují a kterým se děti ve třídě po určité období zabývají. Samozřejmostí je propojení tématu ve škole s reálným životem i mimo školu ( exkurze, výstavy, besedy, výlety...)

hodnotc_kruh.jpg

Hodnotící kruh

Na závěr dne se všichni sejdou opět v kruhu. Zde si děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si takto vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. Je zde prostor i pro vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě i hodnocení učitele.

Školní vzdělávací program ZŠ najdete ke stažení/náhledu v souboru ŠVP_ZŠ

Nahoru