Projekty a práce

Projekty a práce

I v letošním školním roce bychom chtěli, aby se projekty staly nedílnou součástí našeho vzdělávacího procesu. V průběhu celého školního roku plánujeme několik projektových dnů, některé úzce tematické, např. Den vědy, Den poezie, Den Země, Ekologický projekt, jiné nám dají příležitost k uskutečnění řady exkurzí a dílčích mini projektů.

Projekty na naší škole se dají rozdělit do několika skupin:

mezinárodní – spolupráce se zahraničními školami – partnerské gymnázium v Německu, střední škola v Holandsku
mezioborové – bloková výuka, projekty napříč předměty, aktuální témata prevence.
koncepce školy – práce na „novinkách“ ve škole, oživení zájmu o školu, zapojení studentů do dění školy, příprava školního vzdělávacího programu.
tematické – v jednotlivých předmětech, např. ekonomické v rámci výuky společenských věd, francouzský den, nově jsme zařadili ekologický projekt, apod.
projektový týden – týden pro vyšší gymnázium v době Školy v přírodě.
ročníkové projekty - vzhledem k množství průřezových témat a některých obtížněji zařaditelných témat jsme se rozhodli doplnit svoje tradiční projekty a stanovit jejich pravidelnost pro jednotlivé ročníky. Projekty probíhají buď v září nebo na konci června a jsou určeny pro konkrétní ročníky v závislosti na učivu. Jedná se o tří až pětidenní akce probíhající ve škole nebo mimo školu. Konkrétní učivo a výstupy jsou přítomny v osnovách jednotlivých předmětů. Akce nemají pouze vzdělávací charakter, ale jejich přínosem je stmelení kolektivu třídu v jiném než školním prostředí.

 

   září

   květen, červen

   1. ročník + kvinta

   geologický projekt

   biologický a jazykový projekt

   2. ročník + sexta

   tvůrčí dílna

   vlastivědný projekt

   3. ročník + septima

 

   sportovní projekt

 • 11/4/2014
PO1

Projekt Palmový olej

Projekt Palmový olej připravili studenti Gymnázia Františka Křižíka v rámci dvou tradičních projektových dnů pořádaných ke Dni Země na jaře roku 2016. Studenti celé školy pod vedením učitelů zpracovali komplexně problematiku získávání a využívání palmového oleje. Výstupem jejich práce byla výstava ve výstavní síni Kaplička v expozici Mediteraneum v ZOO Plzeň, která byla k vidění od 3.9. do 10.10.2016.

Číst dále
 • 5/16/2017
litkav

Literární kavárna

Vážení příznivci literatury,

je nám ctí, že vám můžeme představit novou literární soutěž - Literární kavárnu. U jejího zrodu stojí Valeriánova nadace z Berlína, Divadlo Josefa Kajetána Tyla a Gymnázium Františka Křižíka.

Naším cílem je oslovit mladé talentované autory a vyzvat je nejen k tvorbě, ale také k veřejné prezentaci textů formou autorského čtení. V rámci projektu proběhne pět literárních večerů autorského čtení a závěrečný galavečer. Všechny oceněné práce budou publikovány ve sborníku.

Číst dále
 • 2/20/2015

Projekt Senioři - návštěva domova

Datum: 7. 12. 2010
Třída: 22 studentů primy
Doprovod: Šárka Chvalová, Eva Kletečková

Nevšední okamžik měli možnost prožít studenti primy, kteří se zúčastnili projektu v domově pro seniory. Po strastiplné cestě v rozmočených závějích sněhu jsme dorazili do velmi příjemného a útulného zařízení, kde si nás převzala paní ředitelka.

 • 1/6/2011

Multikulturní dílna

Datum: 30. 11. 2010
Třída: prima
Zprostředkovala a napsala: Eva Kletečková

Studenti primy se v rámci OSV (kde právě probíhala výuka na téma rodina) zúčastnili multikulturní dílny s názvem „Rodina odvedle", která trvala dvě vyučovací hodiny. Jedná se o projekt společnosti Slovo 21 financovaný z evropských fondů.

 • 1/6/2011

Platforma 11+

Platforma 11+
Teď 55 39 13 já

platforma1.jpgExkurze do světa pubescentů, adolescentů, dospívajících. Otázka po tom, čím je pojem puberta definován, je přitom spouštěcím mechanismem k hledání scénických prostředků, textu i jevištních situací. Tak zní slogan, který najdete na stránkách divadla Alfa.

 • 10/12/2010

Předsudky jsou OUT

p1.jpgNaše škola se stala prostřednictvím septimy ve školním roce 2009/2010 pilotní školou projektu Předsudky jsou out (www.predsudkyjsouout.cz) společnosti Step by step. Po důkladném prodiskutování podmínek s ředitelkou školy a studenty samotnými byla podepsána smlouva a celý projekt mohl začít. Byl časově i prostorově velmi náročný, ale díky vstřícnosti vedení školy, lektorů i studentů se podařilo všechny nástrahy překonat a dovést projekt do konce.

 

 • 10/8/2010
DSC_0376

Geologický projekt 2010

Třídy: Kvinta a 1.A

Vyučující: Siegl, Bardoňová, Steiningerová, Ustohal, Kaska, Plachá

Datum: 6. - 9. 9. 2010

Tento projekt je součástí nového ŠVP v rámci učiva biologie a zeměpisu na vyšším gymnáziu. Jelikož bylo toto učivo probíráno v kvartě, potažmo devátém ročníku, zaměřili jsme se se studenty na zopakování a prohloubení učiva. Základem byly výjezdní exkurze po okolí Plzně, kde mohli studenti v přírodě své znalosti zúročit.

Číst dále
 • 10/8/2010
P1060787a

Vidžín - Tvůrčí dílna 2010

V pondělí 13. 9. 2010, přesně v 9.00, jsme se v počtu 31 studentů a čtyř kantorek (Petra Hynčíková, Štěpánka Lišková, Eva Kletečková, Tereza Dubničková) rozjeli vstříc novým zážitkům a dobrodružstvím, které nám přichystala další Tvůrčí dílna...

Číst dále
 • 10/8/2010

Dětská scéna Trutnov 2010

Celostátní přehlídky dětského divadla a recitace Dětská scéna 2010 se zúčastnilo 13 studentů GFK a jako dozor František Kaska (tedy já). Jako jediný soubor jsme se zúčastnili přehlídky celou dobu (6 dní), což mělo své výhody i úskalí.

 • 7/21/2010

Geologický projekt 7.9. - 10.9.2009

Tento projekt je součástí nového ŠVP v rámci učiva biologie a zeměpisu na vyšším gymnáziu. Jelikož bylo toto učivo probíráno v kvartě, potažmo devátém ročníku, zaměříme se se studenty na zopakování a prohloubení učiva. Základem budou výjezdní exkurze po okolí Plzně, kde budou moci studenti v přírodě své znalosti zúročit.
 • 10/2/2009

12. listopad - PROJEKTOVÝ DEN – OSMIČKOVÁ VÝROČÍ

Dne 12. listopadu se konal na naší škole projektový den nazvaný „osmičková výročí". Zaměřili jsme se v něm na přiblížení významných dat české i světové historie 20. století. (1918, 1938, 1948, 1968). Studenti vyššího gymnázia měli připravený program ve škole, zatímco studenti nižšího gymnázia vyrazili do terénu, kde se věnovali aktivitám více či méně s českou historií souvisejícím.
 • 11/24/2008

Exkurze Severní Čechy

15. 9. - 18. 9. 2008

Pedagogický dozor: Bardoňová, Šantora, Ustohal, Studenti: 3. AB, 3 studenti sexty (dohromady 51 studentů)

Letos jsme se vydali na osvědčený sever Čech. Naším cílem bylo jako vždy přiblížit studentům tento region ze všech stránek - jako krajinu se zajímavou historií i průmyslový region. Jelikož naše exkurze zasahovala do tří oborů - fyziky, zeměpisu a chemie, rozhodli jsme se jako doprovod vyslat chemikáře, zeměpisáře a fyzika. Toto zastoupení se osvědčilo, zejména kvůli referátům.

 • 10/5/2009

Voda, vzduch, rákosí - Interaktivní tvůrčí pobyt ve specifickém přírodním prostředí

jindra2.jpgTématem tohoto projektu, jímž jsme přispěli k velkému projektu Den Země, byl aktivní, prožitkový a tvůrčí kontakt s přírodou. Program kombinující prvky hudební a výtvarné výchovy jsme připravili s kolegou Mírou Gažákem a využili k tomu krásnou oblast Boleveckých rybníků. Zahájili jsme jej na cestě mezi Kamenným a Seneckým rybníkem tzv. peripatetickými kresbami. Jedná se o kresby vytvářené za chůze na hrudi kreslícího, který intuitivně pastelkami zaznamenává pocit kráčejícího subjektu v  přírodním okolí. Kresba podvědomě získává osobitou morfologii, kterou jsme pak – v souvislosti s prožitkem – společně probírali.

 

 • 11/14/2007

Zatoulaný fotograf

100_0055.jpgCo nového nám projekt přinesl?

Zjistili jsme, jak lépe fotit, naučili se a poznali jsme nové možnosti práce s fotoaparátem. Současně jsme objevili nové možnosti vnímání přírody, lidí kolem nás a věcí.

Jak to probíhalo?

 • 11/14/2007

Zpráva o projektu Den Země – 23. 4. 2007

Tento den jsme se snažili pojmout uceleně a každou ze tříd zaměstnat programem, který bude souviset s tématem Den Země. Příprava nebyla jednoduchá, asi hlavně proto, že většina kolegů raději čekala, až jim někdo téma „přidělí“, přesto, že Den Země je téma velmi široké a dá se využít ve všech předmětech. Tak se stalo, že u některých tříd jsem zadávala práci s Jakubem Sieglem a přidělený učitel vykonával pouze dozor. 16. 5. 2007 se konala konference, kde třídy práce prezentovaly.
 • 11/14/2007

Zpráva o projektu Archeologie a historie Klatovska

Projekt se konal ve dnech 19. - 22. června v Klatovech ve spolupráci s Klatovským muzeem Karla Hostaše - konkrétně archeologickým oddělením. Zúčastnilo se jej 12 studentů, kteří dva dny pracovali v historickém centru Klatov s archeology nebo v muzeu přímo, a dva dny pak věnovali památkám v Klatovech a okolí.

 • 11/14/2007

Voda má rozpuštěné vlasy

V termínu od 18. do 22. 6. 2007 (pondĕlí až pátek) se uskutečnil vodácký projekt na řece Berounce v úseku: Dolanský most – Roztoky u Křivoklátu.
 • 11/14/2007

Ke kořenům české literatury

pro studenty 1.A a 1.B, ve dnech: 23 a 24. duben 2007
Oba dva dny jsme pracovali s texty z Dalimilovy a Kosmovy kroniky. První den jsme postupně navštívili místa, ve kterých měli studenti vždy nějaký úkol. Celou cestu měli pečlivě zaznamenávat a večer pak ve čtyřčlenných skupinkách (ve kterých pracovali už od rána) prezentovali, co všechno zjistili. V Cítolibech měli zjistit, proč se tak městys jmenuje, v Peruci hledali Oldřichův dub, Boženinu studánku a porovnávali text O seznámení knížete Oldřicha a selky Boženy.
 • 11/14/2007

Projekt Anglo-americké sporty

Náplní našeho projektu, který se konal ve dnech 16. – 22. 6. 2007, byly sporty anglo - amerického původu.
V úterý 19. 6. jsme strávili na minigolfovém hřišti u zámku Kozel, kde studenti měli možnost dozvědět se informace o původu minigolfu, miniaturgolfu a stolního golfu a všechny tyto sporty si vyzkoušet. Poté se zúčastnili turnaje v minigolfu a výsledky byly započteny do celkového hodnocení projektu. Program začal v 7:45 h v hale Hlavního nádraží ČD a skončil ve 12:15 h tamtéž.
 • 11/14/2007

Projekt Jazyková Riviéra

Projekt probíhal od úterý 19.6. do pátku 22.6.2007. Studenti pracovali zčásti ve škole, zčásti v okolí Boleveckého rybníku a také doma, kde probíhaly dokončovací střihačské a podobné technické práce. Projekt vedly V. Ságnerová, A. Tenková a J. Tůmová.

Cílem projektu bylo vytvoření dvou cizojazyčných krátkých filmů, které spojoval exteriér Boleveckého rybníku. 

 • 11/14/2007

Zelená pro ekologickou výchovu

V rámci ekologické výchovy jsme v letošním školním roce splnili nejrůznější akce, které jsme si vytyčili v rámci projektu Zelená pro ekologickou výchovu dětí a mládeže v Plzni. Jednotlivé akce jsme pečlivě zmapovali a fotodokumentaci z našich ekologických akcí, většinou pořízenou fotografy, reportéry a kameramany z řad studentů, přikládáme. Součástí závěrečné zprávy jsou též kopie článků z denního tisku, oceněné ekologické práce a ekologické náměty řešené studentskými kolektivy. Mnoho akcí bylo organizováno naším gymnáziem pro MŠ, ZŠ a střední školy z celého Plzeňska.
 • 11/14/2007

Minulé projekty

22.9. Věda v ulicích
22.9. Projekt země
1.11. Francouzský den
10.-12.11. Plenér - výtvarný projekt
16.11. Projektový den - Den poezie
4.12. Představení terapeutické skupiny
6.12. Představení terapeutické skupiny
14.12. Poslech rozhlasové hry- Č.rozhlas
15.2. Seminář Jak se nezbláznit
16.2. Seminář Jak se nezbláznit
  Bloková výuka OV Třemošná
  Prezentace seminářů
14.3. Babylon - výtvarná tvorba a výzdoba školy
  Akce s archeology -škola a Starý Plzenec
  Příprava Jarmarku ve škole
27.3. Prezentace seminářů
2.4. Prezentace z Rétoriky
23.4. Projektový den - Den země
prima Záchranná stanice ptactva
sekunda Plzeňské řeky - odběr vzorků, měření, tabulky
tercie Skládka Chotíkov
kvarta Anketa, reportáž - plzeňské křižovatky
kvinta Výtvarná činnost
sexta Výtvarně-hudebně-dramatický projekt
septima Středověká smetiště a odpady
oktáva, 4. Výuka - ranní semináře, blok cizích jazyků
1.AB Zpět ke kořenům
2.A Skládka Chotíkov
3.A Mapování černých skládek
16.5. Jarmark
22.5. Lanové centrum
23.5. Projekt ve škole
19.-22.6. Projektový týden:
  Tajný závod
  Riviéra
  Fotografie
  Sporty
  Wolkerův Prostějov
  Železná opona
  Voda
25.6. Prezentace projektů
 

 

 • 11/3/2007
Nahoru