Výchovné poradenství na Gymnáziu Františka Křižíka

Výchovné poradenství na Gymnáziu Františka Křižíka, s.r.o.

V současné době se výchovné poradenství na našem gymnáziu skládá z těchto složek: 

OBSAH VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ:

 • prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci s jednotlivými kantory a metodiky primární prevence

 • spolupráce školy a rodičů při řešení případných studijních i osobních problému studentů

 • vybudované zázemí, co se psychologické, psychiatrické a jiné odborné pomoci týče

 • pomoc našim studentům při profesní orientaci a volbě vysokých škol

 • sledování studentů se specifickými vývojovými poruchami učení

 • pohovory se studenty a jejich zákonnými zástupci

 • pomoc při jakémkoliv osobním problémů studentů, kteří se na školu obrátí (s učením, rodinou, osobní...), dále pak případné zprostředkování odborné pomoci, je-li to potřeba

 • vyhledávání akcí zaměřených na primární drogovou i jinou prevenci (šikany, zdravého životního stylu...) a jejich následné zprostředkování (divadelní představení drogově závislých, besedy s pracovnicemi Linky bezpečí, promítání filmů s výše jmenovanou tématikou)

 • přehled a evidování integrovaných žáků, spolupráce s asistentem těchto studentů a poradnami

 • práce s problémovými (z jakéhokoliv důvodu) studenty

V uplynulém školním roce pracoval výchovný poradce v těchto oblastech a na následujících problémech:

ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE VE ŠKOLNÍM ROCE

 • přehled integrovaných studentů na naší škole

 • individuální pomoc studentům při osobních a studijních problémech

 • zprostředkování odborné pomoci studentům, bylo-li to potřeba (kvůli potížím se samotným zvládáním studia, osobním problémům, problémovému chování ve škole)

 • případné rozhovory s rodiči o studijních i osobních problémech jejich dětí

 • pohovory s problémovými studenty

 • pomoc maturantům při profesní orientaci – distribuce letáků, brožurek, nezbytných informací o jednotlivých školách, spolupráce se studijními odděleními jednotlivých škol, bylo-li potřeba více informací, objednávání a distribuce Učitelských novin...

 • návštěvy maturitních tříd a pomoc při volbě vysokých škol, později s vyplňování přihlášek, podle individuálních požadavků studentů hledání dalších upřesňujících informací o zvolených školách, případné hledání dalších alternativních možností po neúspěchu v 1. kole přijímacích řízení na VŠ

 • účast na setkání výchovných poradců (vyměňování zkušeností, navázání nových kontaktů, co se primární protidrogové péče týče, pedagogicko-psychologická pomoc, volnočasové kluby a aktivity, apod. ...)

 • setkání a následná propagace školy na Úřadu práce v Plzni

 • výchovný poradce prošel řadou školení (např. Emoční poruchy chování, Specifické poruchy učení, Specifické poruchy učení a jejich reedukace na SŠ...)

 • domluveno představení občanského sdružení Ulice v divadle Dialog a jiné akce podobného zaměření (viz obsah výchovného poradenství na naší škole)

  Funkci výchovného poradce pro školní rok 2017 / 2018 na našem gymnáziu zastávají Petra Hynčíková a Renata Vordová.

 Ve školním roce Vám budeme jako výchovní poradci nadále k dispozici po osobní domluvě kdykoliv to bude pro obě strany možné.

Na setkání se těší a zároveň pomoc tomu, kdo ji bude potřebovat, nabízí Petra Hynčíková a Renata Vordová.

Nahoru