Výuka jazyků

 

ANGLICKÝ JAZYK
Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na dvou základních úrovních, které se od sebe liší vstupní a cílovou úrovní žáků: 

  • základní - předpokládaná vstupní úroveň je A2+, cílová úroveň je B2.

  • pokročilá - určena pro jazykově mimořádně nadané žáky (jednotlivce), výstupní úroveň je C1.

Předmětu je určena hodinová dotace: 5 hodin týdně. Žáci jsou rozděleni do skupin. Maximální počet studentů v jedné skupině je 16.

Hodinová dotace v každém ročníku zahrnuje týdně 1 hodinu konverzace s rodilým mluvčím.

Hodiny probíhají v jazykových učebnách s příslušným kartografickým a audio-vizuálním zařízením. V současné době je k dispozici 7 jazykových učeben. V rámci výuky jsou také využívány 2 učebny s výpočetní technikou.

Pokročilé úrovně u jazykově mimořádně nadaných žáků je dosahováno intenzivní individuální přípravou.

Učebnice se pravidelně obměňují tak, aby odpovídaly nejnovějším výukovým metodám i aktuálním tématům. V současné době nižší gymnázium používá řadu ENGLISH Plus 1 až 4 (Oxford). Vyšší gymnázium využívá řadu učebnic INSIGHT (Oxford) úrovně B2 až C1.

Jedním ze způsobů, jakými škola motivuje studenty ke skládání zkoušek, je příspěvek za úspěšné složení zkoušky, o jehož výši rozhoduje stupeň zkoušky a celkový výsledek studenta.

 

DRUHÉ CIZÍ JAZYKY

se vyučují podle výběru studentů od tercie v případě osmiletého gymnázia, nebo od 1. ročníku v případě gymnázia čtyřletého. Gymnázium nabízí výuku francouzského, německého a španělského jazyka.

Žáci se aktivně seznamují nejen s jazykem, ale také s kulturními reáliemi zemí podle vyučovaného jazyka. Výuka reálií se doplňuje s ostatními předměty jako jsou zeměpis, literatura, dějepis, výtvarná výchova aj. v souladu s RVP a ŠVP. Nedílnou součástí výuky jsou hodiny konverzace, jazykově poznávací zájezdy, výměnné pobyty s partnerským gymnáziem v německém Lauterbachu, popřípadě jazykové stáže v zahraničí. Žáci se také pravidelně zúčastňují jazykových soutěží. V rámci jazykové výuky spolupracujeme s informačním střediskem EUROPE DIRECT Plzeň, odkud získáváme výukové materiály pro témata evropské integrace, EU, enviromentální problematiky a další studium. Dále  spolupracujeme s Centrem španělské kultury a vzdělávání a vrámci Dnů hispánské kultury žáci navštěvují různé akce a na některých se podílejí i aktivně.

V květnu mohou žáci svoje jazykové dovednosti vyzkoušet a prohloubit na krajské divadelní přehlídce v cizích jazycích Ars Poeticae, kterou naše škola organizuje.

Výuka druhých cizích jazyků je koncipována tak, aby byli žáci schopni uspět u státní maturitní zkoušky, případně již během nebo na konci studia složit mezinárodní certifikát, a to na úrovni B1 a B2.

Francouzský  jazyk

Ve výuce francouzštiny připravujeme studenty na složení mezinárodních jazykových zkoušek DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)nebo TELC (The European Language Certificates) ve Francouzském institutu v Praze nebo v jazykové škole EUFRAT v Plzni v těchto ročnících: DELF 1, TELC A1 - od kvinty, popř. 2. ročníku, DELF 2,3, TELC A2 - od sexty, popř. 3. ročníku, DELF3,4, TELC B1 - v oktávě, popř. 4. ročníku. 

V hodinách pracujeme s nejmodernějšími metodami, učebnicovou řadou Pixel 1 - 4 vydanou nakladatelstvím CLE International, nakladatelstvím Fraus vydanou řadou Le français ENTRE NOUS, s níž žáci pracují i v elektronické podobě, a ve vyšších ročnících pak s učebnicí Génération B1 nakladatelství Didier. Pravidelně je zařazována konverzační hodina s rodilým mluvčím a pracujeme s četbou upravené beletrie. 

Studentům rovněž pomáháme s realizací jazykových studijních pobytů a zařazujeme i zájezdy poznávací.

Německý  jazyk

Výuka probíhá podle učebnic Direkt 1-3 doplněných o interaktivní cvičení na stránkách Klett v úrovních A1 až B1-2. V terciích probíhá nově výuka podle učebnice KLETT maximal interaktiv v papírové i digitální podobě s doplňujícími cvičeními a videosekvencemi. Je doplněna o práci s německými časopisy. Pro studenty septimy a oktávy doporučujeme seminář NJ, který je přípravou k maturitě a k jazykovým zkouškám. Žáci se úspěšně účastní konverzačních soutěží a celoevropské soutěže Best in Deutsch.

V německém jazyce doporučujeme studentům složit jazykové zkoušky Fit in Deutsch 1 v kvartě, Start Deutsch 1 v 2. roč., Fit in Deutsch2 v kvintě, Start Deutsch 2 v 3. roč., Zertifikat Deutsch B1 až B2 v septimě, oktávě,  4.roč. Vhodné mezinárodní jazykové zkoušky pořádá Goethe Institut, Rakouský jazykový diplom ÖSD, mezinárodní testy TELC.

Španělský jazyk

Španělský jazyk nabízí přípravu na mezinárodní zkoušky DELE úrovně A1, A2 a B1 v Institutu Cervantes.

Žáci kvarty a 2. ročníku jsou schopni složit zkoušku Al Diploma de Espanol (DELE) Nivel A1. V kvintě, sextě a ve 3. ročníku Nivel A2. Nivel B1 (Inicial, čili základní úroveň) by měl odpovídat úrovni v septimě, 4. ročníku a v oktávě. V současné době používáme řadu učebnic AVENTURA 1 až 3.

 

TŘETÍ CIZÍ JAZYKY

Jsou podle zájmu nabízeny zejména na vyšším stupni gymnázia formou nepovinných předmětů nebo zájmových kroužků. Žáci si mohou vybrat z nabídky němčinu, francouzštinu a španělštinu. Předpokládáme osvojení si jazykových dovedností třetího cizího jazyka do úrovně A2.

Latinský jazyk

Latinský jazyk se vyučuje jako volitelný předmět od 2. do 4. ročníku a paralelně od sexty do oktávy po dvou vyučovacích hodinách týdně. Předmět zahrnuje jak latinskou gramatiku základní úrovně a slovní zásobu, tak témata antických reálií, která tvoří nedílnou součást výuky každý rok a jsou průběžně probírána. Žáci se dozvědí postupně o řecké mytologii, hrdinech, náboženství, významných osobnostech, kalendáři, způsobu života a literatuře. Cílem je také osvojit si latinskou slovní zásobu, z níž vychází slovní zásoba evropských jazyků a cizí slova v češtině. Každý, kdo projde tímto kurzem latiny, zná i používané latinské citáty. Základy latiny, získané na našem gymnáziu oceňují především žáci medicíny a farmacie.

 
Nahoru