Výuka jazyků

ANGLICKÝ JAZYK
Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na dvou základních úrovních, které se od sebe liší vstupní a cílovou úrovní žáků: 

  • základní - předpokládaná vstupní úroveň je A2+, cílová úroveň je B2.

  • pokročilá - určena pro jazykově mimořádně nadané žáky (jednotlivce), výstupní úroveň je C1.

Předmětu je určena hodinová dotace: 5 hodin týdně. Studenti jsou rozděleni do skupin. Maximální počet studentů v jedné skupině je 16.

Hodinová dotace v každém ročníku zahrnuje týdně 1 hodinu konverzace s rodilým mluvčím.

Hodiny probíhají v jazykových učebnách s příslušným kartografickým a audio-vizuálním zařízením. V současné době je k dispozici 7 jazykových učeben. V rámci výuky jsou také využívány 2 učebny s výpočetní technikou.

Pokročilé úrovně u jazykově mimořádně nadaných studentů je dosahováno intenzivní individuální přípravou.

Učebnice se pravidelně obměňují tak, aby odpovídaly nejnovějším výukovým metodám i aktuálním tématům. V současné době nižší gymnázium používá řadu CHALLENGES (Longman) / OPEN DOORS (Oxford). Vyšší gymnázium využívá řadu učebnic vytvořenou pro potřeby přípravy na státní maturitní zkoušku MATURITA SOLLUTIONS (Oxford).

Motivace ke skládání mezinárodních jazykových zkoušek  jedním ze způsobů, jakými škola motivuje studenty ke skládání zkoušek, je příspěvek za úspěšné složení zkoušky, o jehož výši rozhoduje stupeň zkoušky a celkový výsledek studenta.

DRUHÉ CIZÍ JAZYKY

se vyučují podle výběru studentů od tercie v případě osmiletého gymnázia, nebo od 1. ročníku v případě gymnázia čtyřletého. Gymnázium nabízí výuku francouzského, německého a španělského jazyka.

Studenti se aktivně seznamují nejen s jazykem, ale také s kulturními reáliemi zemí podle vyučovaného jazyka. Výuka reálií se doplňuje s ostatními předměty jako jsou zeměpis, literatura, dějepis, výtvarná výchova aj. v souladu s RVP a ŠVP. Nedílnou součástí výuky jsou hodiny konverzace, jazykově poznávací zájezdy, výměnné pobyty s partnerským gymnáziem v německém Lauterbachu, popřípadě jazykové stáže v zahraničí. Studenti se také pravidelně zúčastňují jazykových soutěží. V rámci jazykové výuky spolupracujeme s informačním střediskem EUROPE DIRECT Plzeň, odkud získáváme výukové materiály pro témata evropské integrace, EU, enviromentální problematiky a další studium.

Výuka druhých cizích jazyků směřuje a je koncipována tak, aby byli studenti schopni obstát u státní maturitní zkoušky, příp. již během nebo na konci studia složit mezinárodní certifikát a to až na úrovni B1 a B2.

Francouzský  jazyk
Ve výuce francouzštiny připravujeme studenty na složení mezinárodních jazykových zkoušek DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)nebo TELC (The European Language Certificates) ve Francouzském institutu v Praze nebo v jazykové škole EUFRAT v Plzni v těchto ročnících: DELF 1, TELC A1 - od kvinty, popř. 2. ročníku, DELF 2,3, TELC A2 - od sexty, popř. 3. ročníku, DELF3,4, TELC B1 - v oktávě, popř. 4. ročníku.

Německý  jazyk
V německém jazyce doporučujeme studentům složit jazykové zkoušky Fit in Deutsch 1 v kvartě, Start Deutsch 1 v 2. roč., Fit in Deutsch2 v kvintě, Start Deutsch 2 v 3. roč., Zertifikat Deutsch B1 až B2 v septimě, oktávě,  4.roč. Vhodné mezinárodní jazykové zkoušky pořádá Goethe Institut, Rakouský jazykový diplom ÖSD, mezinárodní testy TELC.

Španělský jazyk

Španělský jazyk nabízí přípravu na mezinárodní zkoušky DELE úrovně A1, A2 a B1 v Institutu Cervantes .

Studenti  v kvartě a ve 2. ročníku jsou schopni složit zkoušku El Diploma de Espanol (DELE) Nivel A1. V kvintě, sextě a ve 3. ročníku Nivel A2. Nivel B1 (Inicial, čili základní úroveň) by měl odpovídat úrovni v septimě, 4. ročníku a v oktávě. V oktávě by teoreticky měli studenti dojít podle učebnice Nuevo Ven 3 až do úrovně odpovídající zkoušce DELE, Nivel B2 (Intermedio, čili střední stupeň).

Gymnázium podporuje složení mezinárodních zkoušek také finančně, výše příspěvku závisí na výsledku zkoušky.

TŘETÍ CIZÍ JAZYKY

Jsou podle zájmu nabízeny zejména na vyšším stupni gymnázia formou nepovinných předmětů nebo zájmových kroužků. Studenti si mohou vybrat z nabídky němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, popřípadě hebrejštinu. Předpokládáme osvojení si jazykových dovedností třetího cizího jazyka do úrovně A2.

Latinský jazyk
Latinský jazyk se vyučuje jako volitelný předmět od 2. do 4. ročníku a paralelně od sexty do oktávy po dvou vyučovacích hodinách týdně. Předmět zahrnuje jak latinskou gramatiku základní úrovně a slovní zásobu, tak témata antických reálií, která tvoří nedílnou součást výuky každý rok a jsou průběžně probírána. Žáci se dozvědí postupně o řecké mytologii, hrdinech, náboženství, významných osobnostech, kalendáři, způsobu života a literatuře. Cílem je také osvojit si latinskou slovní zásobu, z níž vychází slovní zásoba evropských jazyků a cizí slova v češtině. Každý, kdo projde tímto kurzem latiny, zná i používané latinské citáty. Základy latiny, získané na našem gymnáziu oceňují především studenti medicíny a farmacie.

Nahoru