Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2021/2022

 

Pravidla přijímacího řízení:

 1. První kolo přijímacích zkoušek do osmiletého a čtyřletého studia proběhne 14. - 23. dubna 2021.
 2. Nabízíme pro zájemce o osmileté „Přípravné kurzy“ se závěrečným testem studijních předpokladů – 24.2. -24.3.2021

 

Průběh řízení:

 • podání přihlášky SEVT do 1. března 2021
 • přijímací zkoušky 14. - 23. dubna 2021 – pozvánky budou zaslány

 

Všeobecné zásady:

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna prima osmiletého (30 žáků) a doplněny budou kvinty -  první ročník čtyřletého gymnázia (8 žáků).
Ke studiu na GFK jsou přijímáni žáci pátých tříd ZŠ do primy osmiletého a absolventi devátých tříd ZŠ do čtyřletého gymnázia.

 

Průběh přijímací zkoušky:

Osmileté studium:

 1. Jednotná přijímací zkouškatesty z českého jazyka a matematiky
 2. Psychologické testy – osobnostní a výkonnostní předpoklady uchazečů - odhalení studijních předpokladů, výkonnosti, schopnosti soustředění, logického myšlení, verbálních schopností – jsou zadávány a vyhodnocovány odborným psychologem.
 3. Osobnostní předpoklady – společná hodina zaměřená na komunikaci, spolupráci, řešení problémů, sebereflexi. Hodinu vedou učitelé školy.
 4. Pohovor s komisí - rozhovor o uchazečových zájmech, názorech, postojích, plánech důraz je kladen především na celkovou vyspělost, sebereflexi, pohotovou reakci a fantazii. Komise je složená z učitelů a vedení školy.
 5. Motivační dopis rodičů uchazeče - dopis zdůvodňující výběr školy a hodnotící zájmy a předpoklady dítěte včetně jeho případného handicapu, vyzdvihuje silné i slabé stránky dítěte, je součástí přihlášky ke studiu

 

Kritéria pro přijetí k osmiletému studiu ve školním roce 2021/2022

 • úspěšné složení testů JPZ – možné dosáhnout 100 bodů
 • úspěšné složení všech částí psychologického testu – respektujeme závěrečné doporučení psychologa – výsledky neklesnou pod 10 bodů
 • úspěšný pohovor a osobnostní předpoklady – výsledek neklesne pod 13 bodů
 • umístění v celkovém pořadí do 28. místa

 

Čtyřleté studium:

 1. Školní přijímací zkouškatesty z českého jazyka a matematiky
 2. Psychologické testy – osobnostní a výkonnostní předpoklady uchazečů - odhalení studijních předpokladů, výkonnosti, schopnosti soustředění, logického myšlení, verbálních schopností – jsou zadávány a vyhodnocovány odborným psychologem.
 3. Osobnostní předpoklady – společná hodina zaměřená na komunikaci, spolupráci, řešení problémů, sebereflexi. Hodinu vedou učitelé školy.
 4. Pohovor s komisí - rozhovor o uchazečových zájmech, názorech, postojích, plánech důraz je kladen především na celkovou vyspělost, sebereflexi, pohotovou reakci a fantazii. Komise je složená z učitelů a vedení školy.
 5. Motivační dopis rodičů uchazeče - dopis zdůvodňující výběr školy a hodnotící zájmy a předpoklady dítěte včetně jeho případného handicapu, vyzdvihuje silné i slabé stránky dítěte, je součástí přihlášky ke studiu

  Kritéria pro přijetí k čtyřletému studiu ve školním roce 2021/2022
 • úspěšné složení testů ŠPZ – možné dosáhnout 50 bodů
 • úspěšné složení všech částí psychologického testu – respektujeme závěrečné doporučení psychologa – výsledky neklesnou pod 10 bodů
 • úspěšný pohovor a osobnostní předpoklady – výsledek neklesne pod 10 bodů
 • umístění v celkovém pořadí do 8. místa


Ukázka přijímací zkoušky z ČJ a MAT do 4-letého oboru gymnázia

 

Termíny:

 • 1. března - podání přihlášky – každý uchazeč může podat 2 přihlášky, obě přihlášky budou identické, tzn. bude tam shodné pořadí obou vybraných škol.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí odevzdat spolu s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení.

 

Jednotná přijímací zkouška

 • 14. dubna - 1. řádný termín Jednotné přijímací zkoušky do osmiletého oboru
 • 15. dubna - 2. řádný termín Jednotné přijímací zkoušky do osmiletého oboru
 • 29. dubna – zveřejnění výsledků JPZ
 • 3. května – vyhlášení celkových výsledků
 • 12. května – 1. náhradní termín
 • 13. května – 2. náhradní termín

 

Jednotlivé zkoušky:

 • JPZ - Český jazyk a literatura – 50 bodů, 60 minut
 • Matematika a její aplikace – 50 bodů, 70 minut

Školy dostanou lepší výsledek ze 2.

 • ŠPZ - Český jazyk a literatura – 25 bodů, 30 minut
 • Matematika a její aplikace – 25 bodů, 30 minut

            

Školní část:

 • 14.-16. dubna – psychologické testy, ŠPZ
 • 19.-23.4. - pohovory

Přihláška ke studiu (formulář SEVT) je ke stažení: ZDE

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Z důvodů nejasností přinášíme velmi důležité informace ohledně přijímacích zkoušek:

1) Počet podávaných přihlášek

Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky na 2 různé školy. Přihlášky jsou identické, pořadí škol určuje termín testů 1. kola.

Přihlášky musí být doručeny fyzicky na obě školy. 

2) Motivační dopis

Upozorňujeme, že povinnou součástí přijímacího řízení je motivační dopis rodičů, hodnotící zájmy a předpoklady dítěte, včetně jeho případného handicapu.

Děkujeme za pochopení, v případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na gfk@krizik.eu, nebo na telefonech 377 925 713 nebo 377 925 714.

Vedení gymnázia

Nahoru