Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Gratulujeme všem přijatým uchazečům a žádáme je o odevzdání zápisového lístku nejpozději 3. června 2021
u čtyřletého studia a osmiletého studia.
Uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů,
může podat do 3 dnů od doručení nepřijetí žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) zákona
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
Omluvte dnešní technickou komplikaci. Dočasně byl výpadek služby.
 
Výsledky přijímacího řízení - čtyřletý a osmiletý obor jsou ke stažení ZDE.
 
Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují
rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí
uchazečům nezasílají.
Prosíme o vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí v sekretariátu školy 21.5. v čase 7:30 – 15:00.
Termín pro podání zápisového lístku
Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy potvrzují uchazeči, kterých se to týká, svůj úmysl
vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné střední školy, a to nejpozději
do 3. června. V případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek musí být podepsán
nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.
Nahoru