Učební plán ZŠ

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Oblast

Předmět

ročník

celkem

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

9

8

8

7

7

39

Anglický jazyk

2

2

3

3

3

13

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informační a komunikační technologie

Informatika

-

-

1

2

1

4

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

1

2

3

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Umění a kultura, člověk a svět práce

Ateliér

2

2

2

2

2

10

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Celkem časová dotace

22

22

24

25

25

118

Poznámky k učebnímu plánu:

Předmět Ateliér integruje vzdělávací oblast Umění a kultura, vzdělávací obor Výtvarná výchova a vzdělávací oblast Člověk a svět práce a je v tomto předmětu propojen.