Projekt Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na Gymnáziu Františka Křižíka je dokončen

20.8.2021

logo irop

Projekt „ Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK “ ,
reg. C. CZ .06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005041, v září 2018 zdárně končí. Byl podporován z Evropské unie, z Integrovaného operačního programu, ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci 7. výzev ITI – Plzeň – integrované projekty ITI.

Pavilon jazyků s pěti učebnami a zázemím v areálu Gymnázia Františka Křižíka je dokončen a zkolaudován, studenti se již vzdělávají v komunikaci v cizích jazycích a využívají k tomu nové vybavení tříd, které bylo řízeno také v rámci projektu. Škola je bezbariérová, iv nových třídách je pamatováno na žáky s omezenou schopností pohybu.

Celkové náklady projektu činily přes 11 milionů Kč, finanční prostředky ve výši 90 % poskytne Evropská unie (85 %) a Česká republika (5 %) prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbylé prostředky dofinancuje Gymnázium Františka Křižíka.

Slavnostní otevření pavilonu jazyků proběhne ve středu 26. září od 10 hodin na Gymnáziu Františka Křižíka a ZŠ v rámci světového dne jazyků. Účast přislíbili náměstci primátora Martina Baxy, Pavla Kotase, Petra Náhlíka, Pavla Šindeláře a Evy Herinkové.

Slavnostní zahájení bude spojeno s jazykovými hrami, které si připravili studenti gymnázia.

Rádi Vás na tuto událost přivítáme!


Další informace o projektu:

Gymnázium Františka Křižíka sídlí od roku 2006 v budově školního areálu Sokolovská 1165/54 v Plzni, který patří městu Plzeň. S postupným rozšiřováním školy, vznikem základní školy a velkým zájmem o studium vznikla i potřeba vybudování nových odborných učitelů.

Gymnázium poskytovatele z vlastních prostředků stavební dokumentace, studie proveditelnosti a iniciovalo podání žádostí o podporu na vybudování pavilonu jazyků s pěti učebnami. Statutární město Plzeň uzavřelo s gymnáziem Smlouvu o partnerství a na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 144 z dubna 2017 schválilo podání žádosti o dotaci projektu „Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK“ z Integrovaného regionálního operačního programu, infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI. Město Plzeň bylo stavebníkem a celou akci předfinancovalo.

Pavilon jazyků vznikl nad stávající Základní uměleckou školou, která v areálu školy také sídlí. Vzniklo zde 5 jazykových učeben o celkové kapacitě 87 žáků (z toho 5 míst pro imobilní žáky). Předpokládané využití každé učebny je minimálně 30 hodin týdně. Učebny cizích jazyků jsou interaktivními tabulemi s projekčním zařízením a dalším moderním ICT příslušenstvím a nábytkem. Všechny učebny budou připojeny na wifi a školní síť, žáci zde mohou používat vlastní tablety s elektronickými učebnicemi. Součástí pavilonu jazyků je i kabinet s patřičným zázemím. Všechny učebny budou využívány i pro kroužky školy a pro projektové dny spolupracujících škol.

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 byly v objektu školy provedeny bezbariérové ​​​​úpravy (výtah, bezbariérová rampa u vchodu do školy, úprava WC na všech podlažích), je nyní celá škola včetně nově vybudovaného pavilonu jazyků bezbariérová.

Gymnázium Františka Křižíka by rádo do budoucna realizovalo i druhou část projektu – pavilon přírodních věd, zahrnující odborné učebny fyziky, chemie a biologie.

Děkujeme za pomoc všem spolupracujícím subjektům, zejména statutárnímu městu Plzeň a jejím představitelům za pomoc s úspěšnou realizací!