Projekt Šablony 2023 na GFK

14.11.2023

Naše škola opět úspěšně získala podporu a zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I – OP JAK

Projekt Šablony 2023 na GFK, č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016070 bude realizován v období 1.2.2023 až 31.1.2026.

Z prostředků EU bude podpořeno zejména:

  • Práce kariérového poradce
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
  • Inovativní vzdělávání žáků na gymnáziu                                               
  • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ                                                  

Na tyto aktivity získala škola cca 1,9 mil korun. Věříme, že tyto prostředky pomohou k dalšímu zkvalitňování vzdělávání a spolupráci na Gymnáziu Františka Křižíka. Děkujeme!

Další podrobnosti k šablonám:

  • Cílem aktivity Kariérový poradce SŠ na naší škole je dlouhodobé poskytování personální podpory kariérovému poradci na naší škole a podpora žáků naší školy. Školní kariérový poradce na naší škole působí jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Aktivita je plně v souladu se školním akčním plánem, který zahrnuje zejména udržení činnosti práce školního kariérového poradce v dosavadní šíři plus pokračování v besedách s lidmi z různých sfér společnosti a ve spolupráci s vysokými školami. Šablony přispějí na finanční podporu realizace.
  • Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání ve dvou oblastech – v oblasti osobnostního rozvoje učitelů i žáků a dále v odborné způsobilosti učitelů.
    To je plně v souladu se školním akčním plánem, jehož jedním z cílů je právě vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů v těchto oblastech. Šablony přispějí na finanční podporu realizace.
  • V šabloně Inovativní vzdělání žáků SŠ se chceme zaměřovat na podporu tandemové výuky na naší škole. Ta je jedním z cílů školního akčního plánu školy - prohloubení spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání. Šablony přispějí na finanční podporu realizace.
  • V šabloně Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ se chceme zaměřit na podporu výuky ukrajinských žáků na naší škole. Ve školním akčním plánu konkrétně tento cíl uveden samozřejmě nebyl, je ale zcela v souladu s prodemokratickou a prozápadní orientací naší školy. Šablony přispějí na finanční podporu realizace.