Principy Začít spolu

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu. Začít spolu je součástí našeho ŠVP a naplňuje klíčové kompetence.

V České republice je se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v systému české vzdělávací soustavy a od roku 1996 je postupně rozvíjen na základních školách. Program je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ISSA (International Step by Step Association) a jeho myšlenky jsou uplatňovány ve více jak 30 zemích světa.

Je to velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům, tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy. Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění některých hodin do tzv. center aktivit).

ranní kruh

Základní principy Začít spolu

 • individuální přístup k dítěti
 • alternativní organizace vyučování
 • partnerství rodiny a školy
 • podnětné prostředí, netradiční uspořádání třídy
 • integrovaná tematická výuka (ITV)
 • projektové vyučování a další metody a formy práce
 • sebehodnocení, hodnocení, tvorba portfolia
 • týmová práce, kooperace, přímá zkušenost
 • prostor pro práci, hru, experiment, manipulaci s předměty
 • komunikace, řešení problémů, rozhodování
 • slovní hodnocení

Spolupráce s rodiči

 • aktivní účast rodičů ve výuce – asistenti
 • rodiče jsou ve škole vítáni
 • pravidelná setkávání: učitel – rodič – žák
 • spolupráce na akcích

Třídní úmluva

 • společně vytvořená pravidla formulovaná pozitivně
 • respektování pravidel
 • podpisy žáků na důkaz souhlasu

Hodnocení, sebehodnocení

 • průběžné hodnocení
 • slovní hodnocení
 • do hodnocení neformálně vstupují všichni zúčastnění
 • stanovena kritéria hodnocení

Výstupy práce např.

 • besedy
 • exkurze
 • portfolia
 • plakáty
 • výstavy
 • grafy
 • projektové knihy