Den ve třídě Začít spolu

Ranní zpráva

Na žáky a žákyně čeká ranní dopis nebo zpráva, která děti informuje o tom, co je daný den čeká, někdy je motivuje k dalším činnostem, jindy jim poskytuje náměty k přemýšlení či slouží k procvičení probíraného učiva.

Ranní kruh

Ranní kruh umožňuje dodržování třídních rituálů, jako např. vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků či oslavy. Poskytuje prostor pro podporu tematicky zaměřené výuky - učitel/ka může snadno zjistit, co všechno už děti o daném tématu vědí a co by se ještě chtěly dozvědět. Děti samy mohou navrhovat témata, která je zajímají a společně s vyučující/m plánovat činnosti do center aktivit. Učí se naslouchat jeden druhému, dodržovat společně domluvená pravidla a vyjadřovat své pocity a názory.

ranní kruh

Společná, týmová či individuální práce a výuka

Po ranním kruhu obvykle následují učební aktivity dle výukových předmětů se společným i individuálním zadáním. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinkách.

Spolupráce

Práce v centrech aktivit

Jednou ze základních forem práce v programu Začít spolu je integrovaná tematická výuka v tzv. centra aktivit. Činnosti v centrech se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují. Jsou připraveny tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí. V jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech (dovednosti, objevy, ateliér, knihovna - čtení, psaní, matematika). Aktivní metody učení umožňují vyučujícím pozorovat děti při práci, průběžně jim poskytovat zpětnou vazbu, pomáhat tam, kde narazí na problém. Výstupy z center děti shromažďují v portfoliích, což jim dává možnost zpětně hodnotit své učení a prezentovat výstupy, např. při pravidelném setkávání dítě – rodič – učitel/ka.

Centra aktivit

Hodnotící kruh

Na závěr hodiny či dne si děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si takto vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. Je zde prostor pro hodnocení sebe i ocenění druhých.

Propojení školy s okolním světem

Samozřejmostí je propojení vzdělávacího tématu s reálným životem mimo školu. Děti ve spolupráci s vyučujícími plánují a realizují exkurze, výpravy, besedy, pobyty v přírodě, návštěvy zajímavých lokalit a institucí.

Cyklovylet

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou ve škole vítáni kdykoliv, ať už jako aktivní účastníci ve výuce – asistenti, při konzultacích – tripartitách, na rodičovské kavárně, akcích, projektech. Uvítáme vaši spolupráci a podporu.

Velikonocni dilny s rodici

Práce s pravidly

Pravidla pro práci i společné soužití vytvářejí děti samy většinou na začátku školního roku,

V případě potřeby jsou také dětmi upravována. Dohodnutá pravidla vedou k samostatnosti a zodpovědnosti každého z dětí za své vlastní učení.