Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úterý, 08 březen 2022 14:13

Sbírka na pomoc Ukrajině

Kde: 5.A GFK

Kdy: 8. - 10. 3. 2022

Co: trvanlivé potraviny, přikrývky, pleny, hygienické potřeby, krmivo pro psy a kočky, batohy, školní potřeby, nabité powebanky

Zapojili jsme se také do programu s názvem „I ve mně je lídr“. Tento program staví na přesvědčení, že každé dítě má přirozený talent a potenciál. Program vychází z filosofie osobního rozvoje 7 návyků skutečně efektivních lidí Stephena R. Coveyho a rozvíjí schopnosti vést sebe sama a učí děti zodpovědnosti za vlastní chování a výsledky, samostatnosti, respektu a spolupráci a podporuje jejich sebedůvěru. 7 návyků pomáhá od roku 1999 tisícům učitelů a žáků po celém světě. Programy osobního rozvoje společnosti FranklinCovey se opírají o principy a měřitelné výsledky a mění celé školy k lepšímu.

Je založen na principech:

 • Vedu sám sebe - Děti se učí přijmout a nést zodpovědnost za své chování a výsledky, učí se samostatnosti, plánování a chápou, jak mohou samy ovlivnit věci kolem sebe a dosahovat svých cílů.
 • Vedu druhé - Děti si osvojí dovednosti, které jim pomohou zvládat menší role ve třídě/ve škole, kdy zodpovídají i za společnou práci: učí se naslouchat, respektovat druhé a spolupracovat.

Učitelům program poskytuje metody a nástroje, díky kterým mohou principy programu snadno začlenit do každodenního vyučování. Zavedení programu zlepšuje klima mezi zaměstnanci a kulturu v celé škole, zlepšuje studijní výsledky a minimalizuje problémy v chování.

Planovani a dosahovani cilu leader in me

Ranní zpráva

Na žáky a žákyně čeká ranní dopis nebo zpráva, která děti informuje o tom, co je daný den čeká, někdy je motivuje k dalším činnostem, jindy jim poskytuje náměty k přemýšlení či slouží k procvičení probíraného učiva.

Ranní kruh

Ranní kruh umožňuje dodržování třídních rituálů, jako např. vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků či oslavy. Poskytuje prostor pro podporu tematicky zaměřené výuky - učitel/ka může snadno zjistit, co všechno už děti o daném tématu vědí a co by se ještě chtěly dozvědět. Děti samy mohou navrhovat témata, která je zajímají a společně s vyučující/m plánovat činnosti do center aktivit. Učí se naslouchat jeden druhému, dodržovat společně domluvená pravidla a vyjadřovat své pocity a názory.

ranní kruh

Společná, týmová či individuální práce a výuka

Po ranním kruhu obvykle následují učební aktivity dle výukových předmětů se společným i individuálním zadáním. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinkách.

Spolupráce

Práce v centrech aktivit

Jednou ze základních forem práce v programu Začít spolu je integrovaná tematická výuka v tzv. centra aktivit. Činnosti v centrech se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují. Jsou připraveny tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí. V jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech (dovednosti, objevy, ateliér, knihovna - čtení, psaní, matematika). Aktivní metody učení umožňují vyučujícím pozorovat děti při práci, průběžně jim poskytovat zpětnou vazbu, pomáhat tam, kde narazí na problém. Výstupy z center děti shromažďují v portfoliích, což jim dává možnost zpětně hodnotit své učení a prezentovat výstupy, např. při pravidelném setkávání dítě – rodič – učitel/ka.

Centra aktivit

Hodnotící kruh

Na závěr hodiny či dne si děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si takto vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. Je zde prostor pro hodnocení sebe i ocenění druhých.

Propojení školy s okolním světem

Samozřejmostí je propojení vzdělávacího tématu s reálným životem mimo školu. Děti ve spolupráci s vyučujícími plánují a realizují exkurze, výpravy, besedy, pobyty v přírodě, návštěvy zajímavých lokalit a institucí.

Cyklovylet

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou ve škole vítáni kdykoliv, ať už jako aktivní účastníci ve výuce – asistenti, při konzultacích – tripartitách, na rodičovské kavárně, akcích, projektech. Uvítáme vaši spolupráci a podporu.

Velikonocni dilny s rodici

Práce s pravidly

Pravidla pro práci i společné soužití vytvářejí děti samy většinou na začátku školního roku,

V případě potřeby jsou také dětmi upravována. Dohodnutá pravidla vedou k samostatnosti a zodpovědnosti každého z dětí za své vlastní učení.

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu. Začít spolu je součástí našeho ŠVP a naplňuje klíčové kompetence.

V České republice je se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v systému české vzdělávací soustavy a od roku 1996 je postupně rozvíjen na základních školách. Program je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ISSA (International Step by Step Association) a jeho myšlenky jsou uplatňovány ve více jak 30 zemích světa.

Je to velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům, tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy. Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění některých hodin do tzv. center aktivit).

ranní kruh

Základní principy Začít spolu

 • individuální přístup k dítěti
 • alternativní organizace vyučování
 • partnerství rodiny a školy
 • podnětné prostředí, netradiční uspořádání třídy
 • integrovaná tematická výuka (ITV)
 • projektové vyučování a další metody a formy práce
 • sebehodnocení, hodnocení, tvorba portfolia
 • týmová práce, kooperace, přímá zkušenost
 • prostor pro práci, hru, experiment, manipulaci s předměty
 • komunikace, řešení problémů, rozhodování
 • slovní hodnocení

Spolupráce s rodiči

 • aktivní účast rodičů ve výuce – asistenti
 • rodiče jsou ve škole vítáni
 • pravidelná setkávání: učitel – rodič – žák
 • spolupráce na akcích

Třídní úmluva

 • společně vytvořená pravidla formulovaná pozitivně
 • respektování pravidel
 • podpisy žáků na důkaz souhlasu

Hodnocení, sebehodnocení

 • průběžné hodnocení
 • slovní hodnocení
 • do hodnocení neformálně vstupují všichni zúčastnění
 • stanovena kritéria hodnocení

Výstupy práce např.

 • besedy
 • exkurze
 • portfolia
 • plakáty
 • výstavy
 • grafy
 • projektové knihy
 • Začít spolu - Step by step
 • Franklin Covey
 • Akademie Qiido
 • ZČU Pedagogická fakulta - pedagogické praxe studentů učitelství a přednáškový cyklus pro podporu vědy, výzkumu a technických oborů, náslechové a asistentské praxe a spolupracujeme se ZČU při přijímacích zkouškách pro studium učitelství 1. stupně ZŠ
 • Fraus – partnerská škola
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) – aktivně se účastníme školních sportovních soutěží ve městě
 • ASK ČR (Asociací středoškolských klubů) a Středoškolským klubem při gymnáziu. Tento klub podporuje činnost školy zejména v oblasti volnočasových aktivit (tábory, česko-německé výměny) a v oblasti kulturních aktivit (cyklus přednášek Svět kolem nás, besedy…)
 • Spolek Rokle – funguje při ZŠ, podporuje volnočasové aktivity žáků základní školy i studentů gymnázia (tábory, soutěže)
 • Úřad městského obvodu Plzeň 1 - aktivně se účastníme akcí obvodu i je organizujeme (Masopust)
 • NPI ČR
 • Základní školy – připravujeme společné soutěže a projekty
 • Základní umělecké školy – spolupráce se ZUŠ v objektu školy, soutěže a akce
 • Mateřské školy - účastníme se schůzek s rodiči předškoláků, zveme děti k nám do školy a na naše akce
 • Německá školka Junikorn
 • Občanské sdružení Motýl
 • Knihovna města Plzně
 • Evropský dům
 • Divadlo Alfa
 • Spolek Prales dětem – vzdělávací programy a akce, podpora
 • Západočeské muzeum a galerie
 • Plzeňská filharmonie
 • ZOO Plzeň a Techmanie – vzdělávací programy
 • Projekt Ovoce a zelenina a mléko do škol

Dlouhodobé projekty

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří.

Nedílnou součástí naší školy je slavnostní zahájení a zakončení školního roku.

Každoročně pořádáme vánoční koncert a dílny, velikonoční dílny, Dušičkový pochod.

Organizujeme školy v přírodě, tematické několikadenní projekty, lyžařské kurzy, exkurze, výlety, besedy, přednášky.

Učitelský sbor každoročně zahajuje školní rok soustředěním – týmovou spoluprací.

Školská rada je ustanovena dle Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), má 7 členů.

Vedení školy podporuje nadstandardní projekty v rámci minimálního preventivního programu.

Lyzak 2020 3

Spolupráce s rodiči

Spolupráci s rodiči navazujeme již na první schůzce ještě před zahájením studia jejich dětí na naší škole. Pokračujeme na „předškoláčku“ – klubu před zahájením školní docházky, seznamovacím víkendu, kde je aktivně zapojujeme do společné komunikace se školou a jejich dětmi, dáváme jim příležitost nabídnout škole pomoc podle svých možností.

Nezbytnou součástí spolupráce je informování rodičů prostřednictvím informační aplikace ŠkolaOnLine, nevynecháváme však ani klasickou pravidelnou nabídku třídních aktivů a konzultačních hodin.

Velmi často se rodiče zapojují do společných školních projektů, školu navštěvují při pravidelných kulturních akcích – např. Slavnostní zahájení školního roku, Vánoční koncert, Večírek, vernisáž výstavy, apod.

Pro rodiče organizujeme několikrát ročně přednášky a workshopy na témata související s výchovou a vzděláváním dětí – Rodičovské kavárny.

Rodicovska kavarna

Rodičovské kavárny

Pod názvem Rodičovská kavárna pořádáme od roku 2017 odborně tematická a zároveň neformální setkávání s rodiči žáků, učiteli a odborníkem na dané téma. Všechna tematická setkání se věnují záležitostem, které se úzce týkají vzdělávání (nejen) na naší škole a jsou její nedílnou součástí. Tato setkání hodnotíme vysoce pozitivně a rodiče i učitelé mají prostor aktivně se zapojit a diskutovat.

V aktivitách můžeme pokračovat také díky „šablonám“ MŠMT a EU výzvy OP VVV.

Uskutečnily se tyto Rodičovské kavárny

2017

Agrese je OK – Mgr. Michal Vybíral – Liga otevřených mužů

Začít spolu a Hodnocení – Mgr. Mirka Škardová – Step by Step Začít spolu

Genetická metoda – Mgr. Jana Borecká – autorka učebnic Umím dobře číst („marťánek“)

Hejného matematika – Mgr. Ivana Loukotová

2018

Mind (Mimořádně intelektově nadané děti) - Ing. Miriam Janyšková, MBA - ředitelka Nadačního fondu Qiido a Mgr. Andrea Štefáčková - psycholožka, speciální pedagožka a psychoterapeutka

Komunikace - Pavel Mudra

Hejného matematika, Genetická metoda – Mgr. Ivana Loukotová

2019

Talenty a nadání - Mgr. Hana Pleskačová, Ing. Miriam Janyšková, MBA – NF Qiido

Leader in me a 7 návyků – Mgr. Šárka Chvalová

Hejného matematika, Genetická metoda – Mgr. Ivana Loukotová

2020

Kyberšikana - Mgr. Vladimír Vácha, lektor organizace ABATOP a Národního centra bezpečnějšího internetu

Podrobněji zde.

Pokud máte možnost nás podpořit nebo víte o vhodném programu, projektu či spolupráci, napište nám.

 Co o nás napsali rodiče?

zs reference

Základní školu při Gymnáziu Františka Křižíka jsme si vybrali proto, že se nám líbí přístup k žákům, k výuce a z důvodu nižšího počtu žáků ve třídě, který právě umožňuje individuálnější přístup a dává více prostoru jednotlivým dětem. Máme děti ve druhé a ve třetí třídě, oba chodí do školy rádi a těší se tam, což je pro nás neocenitelnou známkou spokojenosti.  Děti se učí rozvíjet nejen racionální dovednosti, ale hlavně ty sociální. Měla jsem možnost zúčastnit se výuky osobně a vidět, jak krásně se děti učí reagovat na sebe navzájem, naslouchat si, podporovat se a pomáhat si. Učí se řešit vzájemné konflikty a hledat cesty, jak spolupracovat. Je pro mě velmi cenné, že děti mají podporu zkušených pedagogů, kteří umí dětem dát prostor pro jejich kreativitu a rozvoj.  Zároveň jsou děti motivovány k hledání různých řešení v rámci výuky a díky výukovým metodám mohou rozvíjet své logické uvažování. 

Děkuji Vaší škole za to, že mají děti prostor se rozvíjet, být sami sebou, žít ve společnosti a zároveň se bavit. Oceňuji i spolupráci s rodiči a organizaci Rodičovských kaváren, která bohužel musela být zrušena vzhledem k současné epidemiologické situaci.  Přeji škole hodně zapálených a trpělivých učitelů a mnoho spolupracujících a nadšených žáků. :)
Lucie Baliharová

Pro mě, jako rodiče, je důležitý empatický přístup učitelů k dětem na prvním stupni, výborný učební program, plnohodnotně strávený volný čas ve družině, moderní a přitom lidská škola. Pro mého syna je důležitá důvěra, přátelská atmosféra, kamarádi i zábava. To vše jsme našli právě na vaší škole a jsme za to velmi vděční. Všem můžeme vaši školu vřele doporučit.
Ivana Dischinger

… Váš osobní přístup. Bylo milé poslouchat vaši distanční výuku…

… Potěšila nás soudržnost žáků ve třídě a jejich podpora spolužáků…

… Myslím si, že syn se ve třídním kolektivu cítí bezpečně, našel v něm své místo a plně důvěřuje svým nejbližším dospělým…

… Překvapilo mě, že slovní hodnocení na vysvědčení může být ve výsledku více motivující než klasické známky. Odkryje a přiměje se zamyslet nad tím, v čem jsou mezery bez toho, aby se ublížilo…

… Oceňuji, že je na recepci vždy usměvavá tvář, přesto že je 16 hodin a moje dítě se ještě někde v šatně obléká…

Družina

… Syn zůstává stále do tří. Dřív domu jít nechce, za nic na světě. Na tom je opravdu vidět, že tam jsou děti rády…

… Dcera je v družině opravdu moc ráda. Jsem ráda, že vše tak krásně probíhá a že děti takto krásně rozvíjíte a hrajete si s nimi. Ony Váš zájem o ně cítí...

A jak to vidí naši žáci?

 zs reference 1

 

Vážení rodiče,

nutné dokumenty k zápisu vaší dcery/syna do 1. třídy základní školy jsou:

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • motivační dopis rodičů dítěte - dopis zdůvodňující výběr školy a hodnotící zájmy a předpoklady dítětě (případně jeho omezení)
 • žádost o přijetí a zápisový list - vyplněné dokumenty se odevzdávají v den zápisu

Všechny výše uvedené dokumenty přineste až v den zápisu.

Termín zápisu:    7. dubna 2022

Ohledně varianty distančního zápisu Vás budeme informovat

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 34

Školní připravenost se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu oreintačně posoudit (sluchové a zrakové vnímání, početní představy, grafomotorika, řečová dovednost, sociální a emocionální rozvoj).

Kritéria výběru:

Přednost v přijetí mají sourozenci, další kritéria nejsou určena. Děti, které budou přijaty, budou přijaty losem. Losování proběhne po ukončení zápisu za přítomnosti ředitelky, zástupkyně pro ZŠ a zástupce zřizovatele. 

Pokud některé dítě nenastoupí, bude nové losování na uvolněná místa až do naplnění kapacity ZŠ. 

Výsledky zápisu:

Výsledky zápisu budou v anonymizované podobě (uchazeči budou identifikováni přidělenými registračními čísly) zveřejněny 19. 4. 2022 ve 14.00 h na www.krizik.eu a vyvěšeny na vstupních dveřích školy.

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají právo nahlížet do spisu vedeného v jejich věci a vyjádřit se k podkladům dle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., a to dne 20. 4. 2022 od 9.00 do 16.00 ve škole, nebude-li v konkrétním případě sjednán termín jiný.

Proti případnému rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu má uchazeč právo se odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový list 

Žádost o přijetí 

Žádáme o vyplnění elektronického formuláře, na jehož základě budete informováni o průběhu zápisu.

Třída Počet Třídní učitelka
1A ZŠ 16 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1B ZŠ 17 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2A ZŠ 17 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2B ZŠ 17 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3A ZŠ 15 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3B ZŠ 13 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4A ZŠ 18 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4B ZŠ 18 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5A ZŠ 17 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5B ZŠ 18 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Oblast

Předmět

ročník

celkem

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

9

8

8

7

7

39

Anglický jazyk

2

2

3

3

3

13

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informační a komunikační technologie

Informatika

-

-

1

2

1

4

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

1

2

3

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Umění a kultura, člověk a svět práce

Ateliér

2

2

2

2

2

10

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Celkem časová dotace

22

22

24

25

25

118

Poznámky k učebnímu plánu:

Předmět Ateliér integruje vzdělávací oblast Umění a kultura, vzdělávací obor Výtvarná výchova a vzdělávací oblast Člověk a svět práce a je v tomto předmětu propojen.

Školní vzdělávací program Společně to dokážeme

hejného matematika

Snažíme se vytvořit takové prostředí, kde můžeme pomáhat utvářet osobnosti, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořivé a schopné prosadit se v různých životních situacích. Zároveň posilujeme individualitu a rozvoj vlastních schopností. Nezavíráme oči ani před problémy, které vývoj a dospívání mladého člověka provázejí.

Vztah učitel - žák je založen na partnerství, je podporováno zdravé sebevědomí žáků. Tento otevřený a demokratický přístup vytváří ve škole neformální a příjemnou atmosféru.

Žáci jsou vedeni k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke kooperaci a vzájemnému naslouchání. Učíme se vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci.

Velkou pozornost věnujeme osobnostnímu rozvoji žáků i učitelů. Tomu pomáhá program Začít spolu a I ve mně je leader (Leader in Me – LIM).

Škola vzdělává i zahraniční žáky a žáky jiných národností žijících v Čechách, je podporována multikulturní výchova našich žáků.

Zaměřujeme se na zmapování nadání u dětí a realizujeme pro ně individuální plán vzdělávání.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování a vypracováváme a realizujeme pro ně individuální studijní plány. Podporujeme vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga.

 

PILÍŘE NAŠÍ ŠKOLY NEJEN PRO ROK 2021/2022

SAMOSTATNOST a ZODPOVĚDNOST nás vedou k našim osobním, vědomostním a společným CÍLŮM.

Chyba je ukazatel na cestě. Díky naší INDIVIDUALITĚ se VZÁJEMNĚ UČÍME a SPOLUPRACUJEME. Pravidelné SEBE – HODNOCENÍ nám poskytuje zpětnou vazbu na naší cestě.

 

 PRINCIPY ZAČÍT SPOLU 

 DEN VE TŘÍDĚ ZAČÍT SPOLU 

 PRINCIPY LEADER IN ME 

 

Sportovni odpoledne s rodici

Jdeme cestou, kde objevujeme svoji jedinečnost a odpovědnost, rosteme společně... Potřebujeme, aby učení dávalo smysl!

Učíme se v souvislostech

Individuální přístup

 • nízký počet žáků ve třídě - maximálně 18
 • integrované hodiny pro mimořádně nadané (MIND) a pro žáky se speciálními potřebami
 • úzká spolupráce s výchovným poradcem, preventistou a školním mentorem

Výuka angličtiny od 1. třídy a možnost skládání YLE Cambridge certifikátů

Hledáme sami řešení

Porozumění je základ

 • otevřená komunikace s dětmi i rodiči a vzájemný respekt v mezilidských vztazích i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme, je pro nás nutností
 • výuka čtení v 1. třídě genetickou metodou

Učíme se všemi smysly a nejen ve škole

 • exkurze, muzea, divadla, výstavy, besedy, návštěvy knihovny, galerie, zoo, koncerty, výlety, škola v přírodě, lyžařský výcvik, projektové dny, tematické a charitativní akce, soutěže…

Učíme se společně

 • tandemová výuka, vzájemné učení, skupinová a týmová práce, projektové vyučování…

Poskytujeme si zpětnou vazbu

 • slovní hodnocení v 1. a 2. třídě, ve 3. – 5. třídě kombinace procentuálního a slovního hodnocení
 • formativní hodnocení – sebehodnocení, vrstevnická zpětná vazba, hodnocení učitele
 • třídní schůzky a konzultace (učitel + žák + rodič)
 • evaluační dotazníky žákovské, třídní, školní, rodičovské

Rodinná škola se zázemím

 • v jednom moderním areálu je základní škola, školní družina a jídelna, víceleté gymnázium a základní umělecká škola
 • využíváme dvě velké tělocvičny, hudební a dramatickou učebnu, počítačové třídy, keramickou dílnu, aulu pro velké akce, atrium a „venkovní učebny“, vlastní zahradu, víceúčelové hřiště s in-line dráhou

Informační systém školy

 • informace prostřednictvím internetu – program ŠkolaOnLine

Úzké propojení se školní družinou

 • široká nabídka kroužků a společné akce více zde

Setkávání budoucích prvňáčků

 • několik setkání s paní učitelkou/učitelem a spolužáky
 • výjezd na víkendový seznamovací pobyt před začátkem školního roku

Rodičovská kavárna - neformální semináře s odborníkem pro rodiče a pedagogy – více zde

Přijímáme zodpovědnost za svá rozhodnutí a děláme vše proto, aby nám spolu bylo dobře.

ZŠ duha

úterý, 22 únor 2022 14:15

Den otevřených dveří ZŠ

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší ZŠ a jejich rodiče na prohlídku naší školy. Přijďte se podívat na moderně vybavené učebny a příjemné prostory ideální pro výuku. 

Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 3. března 2022 od 16:00 do 18:00. 

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Strana 1 z 2