Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

nutné dokumenty k zápisu vaší dcery/syna do 1. třídy základní školy jsou:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • motivační dopis rodičů dítěte - dopis zdůvodňující výběr školy a hodnotící zájmy a předpoklady dítětě (případně jeho omezení)
  • žádost o přijetí a zápisový list - vyplněné dokumenty se odevzdávají v den zápisu

Všechny výše uvedené dokumenty přineste až v den zápisu.

Termín zápisu:    7. dubna 2022

Ohledně varianty distančního zápisu Vás budeme informovat

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 34

 

Školní připravenost se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu oreintačně posoudit (sluchové a zrakové vnímání, početní představy, grafomotorika, řečová dovednost, sociální a emocionální rozvoj).

 

Kritéria výběru:

Přednost v přijetí mají sourozenci, další kritéria nejsou určena. Děti, které budou přijaty, budou přijaty losem. Losování proběhne po ukončení zápisu za přítomnosti ředitelky, zástupkyně pro ZŠ a zástupce zřizovatele. 

Pokud některé dítě nenastoupí, bude nové losování na uvolněná místa až do naplnění kapacity ZŠ. 

 

Výsledky zápisu:

Výsledky zápisu budou v anonymizované podobě (uchazeči budou identifikováni přidělenými registračními čísly) zveřejněny 19. 4. 2022 ve 14.00 h na www.krizik.eu a vyvěšeny na vstupních dveřích školy.

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají právo nahlížet do spisu vedeného v jejich věci a vyjádřit se k podkladům dle §36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., a to dne 20. 4. 2022 od 9.00 do 16.00 ve škole, nebude-li v konkrétním případě sjednán termín jiný.

Proti případnému rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu má uchazeč právo se odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový list ke stažení - Zápisový list

Žádost o přijetí ke stažení - Žádost o přijetí

Žádáme o vyplnění elektronického formuláře, na jehož základě budete informováni o průběhu zápisu.

Jméno a příjmení dítěte
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Telefon
E-mail
Adresa
Poznámka / sourozenci na GFK a ZŠ
Opište text z obrázku
Nahoru