Tematický plán ŠD pro rok 2021/2022:

Tématický plán ŠD

Dokumenty vztahující se k činnosti ŠD najdete v odkazech níže:

Vnitřní řád ŠD          
ŠVP ŠD 

Plná moc k vyzvednutí ze ŠD        
Žádost o uvolnění žáka ze ŠD          
Odhlášení žáka ze ŠD

Seznam kroužků na školní rok 2021/2022. Přihlašování bude možné od 20. 9. 2021 od 17:00. Zvlášť se přihlašuje na kroužek německého jazyka (přes jazykovou školku Junikorn) a na kroužek angličtiny (na mail paní učitelce Jurečkové).

KROUŽKY

Pondělí

13:00-13:50 – Movers AJ 4. tř. - Jarmila Jurečková

15:00-16:00 – Sportovní kroužek (1. – 3. tř.) – Ondřej Němeček

Úterý

13:00-13:50 – Starters AJ 3. tř. – Jarmila Jurečková

13:15-14:00 – Němčina Junikorn – začátečníci – učebna J2

13:00-14:00 – Robotika (4. a 5. tř.) – Martin Lang – 5.A

14:00-15:00 – Robotika (3. tř.) – Martin Lang – 5.A

14:00-15:30 – Šití (3. - 5. tř., příspěvek na materiál 500,- Kč za pololetí) – V. Chlapcová/D. Zoubková – 4.A

14:15-15:00 – Němčina Junikorn – pokročilí J2

15:00-16:00 – Věda nás baví – 5.B

15:15-16:15 – Florbal

15:00-16:30 – Keramika pokročilí (příspěvek na materiál 500,- Kč za pololetí) – Iva Svobodová

Středa

14:00-15:00 – Robotika (1. - 2. tř.) – Eva Slavíková – 4.A

15:00-16:00 – Flétna – Jaroslava Mikulová – 4.B

15:00-16:30 – Outdoor sporťák (2. – 5. tř.) – Marie Krátká

15:00-16:30 – Výtvarný kroužek (3. – 5. tř., příspěvek na materiál 300,- za pololetí) – Ondřej Němeček

Čtvrtek

13:00-13:50 – Movers AJ 4. tř. – Lucie Kočandrlová

13:30-15:00 – Keramika pokročilí (příspěvek na materiál 500,- Kč za pololetí) – Iva Svobodová

13:15-14:00 – Němčina Junikorn – začátečníci – 4.B

14:15-15:00 – Němčina Junikorn – pokročilí – 4.B

15:00-16:30 – Keramika začátečníci (příspěvek na materiál 500,- Kč za pololetí) – Iva Svobodová

15:00-16:00 – Deskové hry – Jitka Plescherová – 3.A

15:15-16:00 – Stolní tenis – Iva Kotková

Ranní provoz: 7:00 – 8:00

Odpolední provoz: po skončení vyučování (11:45, 12:40) – 16:30

Provoz ŠD začíná ranní družinou od 7:00, v 8:00 děti odcházejí do svých tříd (žáky prvních tříd odvádí vychovatelka)

 • Po ukončení vyučování předávají učitelé děti vychovatelkám, které s nimi jdou na oběd – je možný odchod dětí samostatně či s doprovodem (čip) tzn. 11:45/12:40 – 14:00.
 • Pokud dítě není přihlášeno na určitý den do ŠD – jde na oběd samo a odchází z jídelny též samostatně (do jídelny jej může doprovodit po domluvě paní učitelka) – v tomto případě nejde do ŠD.
 • V čase 14:00 – 15:00 není možné vyzvedávání – kroužky a činnost družiny, vycházky.
 • Od 15:00 je možné opět děti vyzvedávat v odpolední družině, která je soustředěná do dvou oddělení (odchod samostatně či v doprovodu).
 • Provoz odpolední družiny je do 16:30 hodin.

Odchody žáků z družiny se řídí dle přihlášek, které rodiče odevzdali. Při změně času odchodu je nutné tuto skutečnost sdělit vychovatelce písemně. K tomuto použijte „Žádost o uvolnění žáka ze ŠD“ (možné stáhnout níže).

Odhlášení žáka ze ŠD je možné pouze v pololetí.

Žák může být ze ŠD vyloučen, a to zejména za hrubé porušování vnitřního řádu, ale také z důvodu opakovaného pozdního vyzvedávání žáka ze ŠD.

Čipový systém na odchody ze ŠD:

Je spuštěn odchodový čipový systém. Dítě odchází ze ŠD po odčipnutí vyzvedávající osoby nebo na základě uvolňovacího lístku či podle přihlášky do školní družiny. Čtečka čipů je umístěna u zadního vchodu do budovy základní školy.

 Opakování možností vyzvednutí dítěte:

 • Po vyučování (11:45 nebo 12:40 dle rozvrhu) = dítě do družiny v tento den nejde (na oběd musí jít samo).
 • Ihned po obědě (cca 12:10, cca 13:10) = dítě do družiny jde, bere si s sebou věci na oběd, je v družinovém systému Bellhop – odchází s doprovodem (vy si jej vyžádáte pomocí čipu nebo odchází samo dle přihlášky, omluvenky) a dále kdykoliv až do 14:00 hodin.
 • Mezi 14:00 – 15:00 nelze dítě vyzvednout – družinová činnost, vycházky.
 • Po 15:00 hodině – 16:30 opět můžete dítě vyzvedávat kdykoliv (doprovod = čip, samo v určitý čas dle přihlášky).

 Kontakt do školní družiny:

+420 733 785 113 (vrátnice)

Individuální přístup

 • nízký počet žáků v družinách
 • každá třída má své vlastní oddělení a vychovatelku (do 3. tříd)

Úzké propojení se školou a výukou

Systém BELLhop

 • jednoduché a bezpečné vyzvedávání dětí ze školní družiny pomocí čipu
 • zjednodušení a přehled provozu školní družiny

Formy vzdělávání

 • pravidelné činnosti: organizované aktivity - výtvarné, hudební, sportovní, četba knih, kvízy, soutěže
 • příležitostné akce: výlety, exkurze, besídky
 • spontánní aktivity: hry v družině a na hřišti, pravidelný pobyt venku

Tradiční celodružinové akce

 • Slavnost podzimních plodů (jablek, hrušek, bramboriáda…)
 • Halloween, soutěž o nejoriginálnější halloweenské dýně
 • Čertí den, adventní tvoření
 • Masopust
 • Pálení čarodějnic
 • Den dětí
 • Celoškolní vánoční a velikonoční dílny s rodiči

Široká nabídka kroužků

 • sportovní a míčové hry, keramika, kreativní studio, robotika, čtenářská dílna, flétna, klub deskových her, stolní tenis…
 • kroužek angličtiny – Cambridge YLE
 • kroužky ve spolupráci s dalšími organizacemi: němčina – Junikorn, Věda nás baví, kondiční cvičení, pěvecký sbor Andílci…

Využíváme areál školy a okolí

 • dvě velké tělocvičny, hudební a dramatická učebna, keramická dílna, aula, atrium a vlastní zahrada, víceúčelové hřiště s in-line dráhou, dětská hřiště v okolí školy

Porozumění je základ

 • otevřená komunikace s dětmi i rodiči a vzájemný respekt v mezilidských vztazích i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme
 • Začít spolu - Step by step
 • Franklin Covey
 • Akademie Qiido
 • ZČU Pedagogická fakulta - pedagogické praxe studentů učitelství a přednáškový cyklus pro podporu vědy, výzkumu a technických oborů, náslechové a asistentské praxe a spolupracujeme se ZČU při přijímacích zkouškách pro studium učitelství 1. stupně ZŠ
 • Fraus – partnerská škola
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) – aktivně se účastníme školních sportovních soutěží ve městě
 • ASK ČR (Asociací středoškolských klubů) a Středoškolským klubem při gymnáziu. Tento klub podporuje činnost školy zejména v oblasti volnočasových aktivit (tábory, česko-německé výměny) a v oblasti kulturních aktivit (cyklus přednášek Svět kolem nás, besedy…)
 • Spolek Rokle – funguje při ZŠ, podporuje volnočasové aktivity žáků základní školy i studentů gymnázia (tábory, soutěže)
 • Úřad městského obvodu Plzeň 1 - aktivně se účastníme akcí obvodu i je organizujeme (Masopust)
 • NPI ČR
 • Základní školy – připravujeme společné soutěže a projekty
 • Základní umělecké školy – spolupráce se ZUŠ v objektu školy, soutěže a akce
 • Mateřské školy - účastníme se schůzek s rodiči předškoláků, zveme děti k nám do školy a na naše akce
 • Německá školka Junikorn
 • Občanské sdružení Motýl
 • Knihovna města Plzně
 • Evropský dům
 • Divadlo Alfa
 • Spolek Prales dětem – vzdělávací programy a akce, podpora
 • Západočeské muzeum a galerie
 • Plzeňská filharmonie
 • ZOO Plzeň a Techmanie – vzdělávací programy
 • Projekt Ovoce a zelenina a mléko do škol

Dlouhodobé projekty

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří.

Nedílnou součástí naší školy je slavnostní zahájení a zakončení školního roku.

Každoročně pořádáme vánoční koncert a dílny, velikonoční dílny, Dušičkový pochod.

Organizujeme školy v přírodě, tematické několikadenní projekty, lyžařské kurzy, exkurze, výlety, besedy, přednášky.

Učitelský sbor každoročně zahajuje školní rok soustředěním – týmovou spoluprací.

Školská rada je ustanovena dle Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), má 7 členů.

Vedení školy podporuje nadstandardní projekty v rámci minimálního preventivního programu.

Lyzak 2020 3

Spolupráce s rodiči

Spolupráci s rodiči navazujeme již na první schůzce ještě před zahájením studia jejich dětí na naší škole. Pokračujeme na „předškoláčku“ – klubu před zahájením školní docházky, seznamovacím víkendu, kde je aktivně zapojujeme do společné komunikace se školou a jejich dětmi, dáváme jim příležitost nabídnout škole pomoc podle svých možností.

Nezbytnou součástí spolupráce je informování rodičů prostřednictvím informační aplikace ŠkolaOnLine, nevynecháváme však ani klasickou pravidelnou nabídku třídních aktivů a konzultačních hodin.

Velmi často se rodiče zapojují do společných školních projektů, školu navštěvují při pravidelných kulturních akcích – např. Slavnostní zahájení školního roku, Vánoční koncert, Večírek, vernisáž výstavy, apod.

Pro rodiče organizujeme několikrát ročně přednášky a workshopy na témata související s výchovou a vzděláváním dětí – Rodičovské kavárny.

Rodicovska kavarna

Rodičovské kavárny

Pod názvem Rodičovská kavárna pořádáme od roku 2017 odborně tematická a zároveň neformální setkávání s rodiči žáků, učiteli a odborníkem na dané téma. Všechna tematická setkání se věnují záležitostem, které se úzce týkají vzdělávání (nejen) na naší škole a jsou její nedílnou součástí. Tato setkání hodnotíme vysoce pozitivně a rodiče i učitelé mají prostor aktivně se zapojit a diskutovat.

V aktivitách můžeme pokračovat také díky „šablonám“ MŠMT a EU výzvy OP VVV.

Uskutečnily se tyto Rodičovské kavárny

2017

Agrese je OK – Mgr. Michal Vybíral – Liga otevřených mužů

Začít spolu a Hodnocení – Mgr. Mirka Škardová – Step by Step Začít spolu

Genetická metoda – Mgr. Jana Borecká – autorka učebnic Umím dobře číst („marťánek“)

Hejného matematika – Mgr. Ivana Loukotová

2018

Mind (Mimořádně intelektově nadané děti) - Ing. Miriam Janyšková, MBA - ředitelka Nadačního fondu Qiido a Mgr. Andrea Štefáčková - psycholožka, speciální pedagožka a psychoterapeutka

Komunikace - Pavel Mudra

Hejného matematika, Genetická metoda – Mgr. Ivana Loukotová

2019

Talenty a nadání - Mgr. Hana Pleskačová, Ing. Miriam Janyšková, MBA – NF Qiido

Leader in me a 7 návyků – Mgr. Šárka Chvalová

Hejného matematika, Genetická metoda – Mgr. Ivana Loukotová

2020

Kyberšikana - Mgr. Vladimír Vácha, lektor organizace ABATOP a Národního centra bezpečnějšího internetu

Podrobněji zde.

Pokud máte možnost nás podpořit nebo víte o vhodném programu, projektu či spolupráci, napište nám.

 Co o nás napsali rodiče?

zs reference

Základní školu při Gymnáziu Františka Křižíka jsme si vybrali proto, že se nám líbí přístup k žákům, k výuce a z důvodu nižšího počtu žáků ve třídě, který právě umožňuje individuálnější přístup a dává více prostoru jednotlivým dětem. Máme děti ve druhé a ve třetí třídě, oba chodí do školy rádi a těší se tam, což je pro nás neocenitelnou známkou spokojenosti.  Děti se učí rozvíjet nejen racionální dovednosti, ale hlavně ty sociální. Měla jsem možnost zúčastnit se výuky osobně a vidět, jak krásně se děti učí reagovat na sebe navzájem, naslouchat si, podporovat se a pomáhat si. Učí se řešit vzájemné konflikty a hledat cesty, jak spolupracovat. Je pro mě velmi cenné, že děti mají podporu zkušených pedagogů, kteří umí dětem dát prostor pro jejich kreativitu a rozvoj.  Zároveň jsou děti motivovány k hledání různých řešení v rámci výuky a díky výukovým metodám mohou rozvíjet své logické uvažování. 

Děkuji Vaší škole za to, že mají děti prostor se rozvíjet, být sami sebou, žít ve společnosti a zároveň se bavit. Oceňuji i spolupráci s rodiči a organizaci Rodičovských kaváren, která bohužel musela být zrušena vzhledem k současné epidemiologické situaci.  Přeji škole hodně zapálených a trpělivých učitelů a mnoho spolupracujících a nadšených žáků. :)
Lucie Baliharová

Pro mě, jako rodiče, je důležitý empatický přístup učitelů k dětem na prvním stupni, výborný učební program, plnohodnotně strávený volný čas ve družině, moderní a přitom lidská škola. Pro mého syna je důležitá důvěra, přátelská atmosféra, kamarádi i zábava. To vše jsme našli právě na vaší škole a jsme za to velmi vděční. Všem můžeme vaši školu vřele doporučit.
Ivana Dischinger

… Váš osobní přístup. Bylo milé poslouchat vaši distanční výuku…

… Potěšila nás soudržnost žáků ve třídě a jejich podpora spolužáků…

… Myslím si, že syn se ve třídním kolektivu cítí bezpečně, našel v něm své místo a plně důvěřuje svým nejbližším dospělým…

… Překvapilo mě, že slovní hodnocení na vysvědčení může být ve výsledku více motivující než klasické známky. Odkryje a přiměje se zamyslet nad tím, v čem jsou mezery bez toho, aby se ublížilo…

… Oceňuji, že je na recepci vždy usměvavá tvář, přesto že je 16 hodin a moje dítě se ještě někde v šatně obléká…

Družina

… Syn zůstává stále do tří. Dřív domu jít nechce, za nic na světě. Na tom je opravdu vidět, že tam jsou děti rády…

… Dcera je v družině opravdu moc ráda. Jsem ráda, že vše tak krásně probíhá a že děti takto krásně rozvíjíte a hrajete si s nimi. Ony Váš zájem o ně cítí...

A jak to vidí naši žáci?

 zs reference 1

 

Vážení rodiče,

nutné dokumenty k zápisu vaší dcery/syna do 1. třídy základní školy jsou:

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • motivační dopis rodičů dítěte - dopis zdůvodňující výběr školy a hodnotící zájmy a předpoklady dítětě (případně jeho omezení)
 • žádost o přijetí a zápisový list - vyplněné dokumenty se odevzdávají v den zápisu

Všechny výše uvedené dokumenty přineste až v den zápisu.

Termín zápisu:    7. dubna 2022

Ohledně varianty distančního zápisu Vás budeme informovat

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 34

Školní připravenost se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu oreintačně posoudit (sluchové a zrakové vnímání, početní představy, grafomotorika, řečová dovednost, sociální a emocionální rozvoj).

Kritéria výběru:

Přednost v přijetí mají sourozenci, další kritéria nejsou určena. Děti, které budou přijaty, budou přijaty losem. Losování proběhne po ukončení zápisu za přítomnosti ředitelky, zástupkyně pro ZŠ a zástupce zřizovatele. 

Pokud některé dítě nenastoupí, bude nové losování na uvolněná místa až do naplnění kapacity ZŠ. 

Výsledky zápisu:

Výsledky zápisu budou v anonymizované podobě (uchazeči budou identifikováni přidělenými registračními čísly) zveřejněny 19. 4. 2022 ve 14.00 h na www.krizik.eu a vyvěšeny na vstupních dveřích školy.

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají právo nahlížet do spisu vedeného v jejich věci a vyjádřit se k podkladům dle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., a to dne 20. 4. 2022 od 9.00 do 16.00 ve škole, nebude-li v konkrétním případě sjednán termín jiný.

Proti případnému rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu má uchazeč právo se odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový list 

Žádost o přijetí 

Žádáme o vyplnění elektronického formuláře, na jehož základě budete informováni o průběhu zápisu.

Třída Počet Třídní učitelka
1A ZŠ 16 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1B ZŠ 17 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2A ZŠ 17 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2B ZŠ 17 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3A ZŠ 15 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3B ZŠ 13 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4A ZŠ 18 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4B ZŠ 18 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5A ZŠ 17 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5B ZŠ 18 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Oblast

Předmět

ročník

celkem

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

9

8

8

7

7

39

Anglický jazyk

2

2

3

3

3

13

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informační a komunikační technologie

Informatika

-

-

1

2

1

4

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

1

2

3

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Umění a kultura, člověk a svět práce

Ateliér

2

2

2

2

2

10

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Celkem časová dotace

22

22

24

25

25

118

Poznámky k učebnímu plánu:

Předmět Ateliér integruje vzdělávací oblast Umění a kultura, vzdělávací obor Výtvarná výchova a vzdělávací oblast Člověk a svět práce a je v tomto předmětu propojen.

Školní vzdělávací program Společně to dokážeme

hejného matematika

Snažíme se vytvořit takové prostředí, kde můžeme pomáhat utvářet osobnosti, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořivé a schopné prosadit se v různých životních situacích. Zároveň posilujeme individualitu a rozvoj vlastních schopností. Nezavíráme oči ani před problémy, které vývoj a dospívání mladého člověka provázejí.

Vztah učitel - žák je založen na partnerství, je podporováno zdravé sebevědomí žáků. Tento otevřený a demokratický přístup vytváří ve škole neformální a příjemnou atmosféru.

Žáci jsou vedeni k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke kooperaci a vzájemnému naslouchání. Učíme se vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci.

Velkou pozornost věnujeme osobnostnímu rozvoji žáků i učitelů. Tomu pomáhá program Začít spolu a I ve mně je leader (Leader in Me – LIM).

Škola vzdělává i zahraniční žáky a žáky jiných národností žijících v Čechách, je podporována multikulturní výchova našich žáků.

Zaměřujeme se na zmapování nadání u dětí a realizujeme pro ně individuální plán vzdělávání.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování a vypracováváme a realizujeme pro ně individuální studijní plány. Podporujeme vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga.

 

PILÍŘE NAŠÍ ŠKOLY NEJEN PRO ROK 2021/2022

SAMOSTATNOST a ZODPOVĚDNOST nás vedou k našim osobním, vědomostním a společným CÍLŮM.

Chyba je ukazatel na cestě. Díky naší INDIVIDUALITĚ se VZÁJEMNĚ UČÍME a SPOLUPRACUJEME. Pravidelné SEBE – HODNOCENÍ nám poskytuje zpětnou vazbu na naší cestě.

 

 PRINCIPY ZAČÍT SPOLU 

 DEN VE TŘÍDĚ ZAČÍT SPOLU 

 PRINCIPY LEADER IN ME 

 

Sportovni odpoledne s rodici

Jdeme cestou, kde objevujeme svoji jedinečnost a odpovědnost, rosteme společně... Potřebujeme, aby učení dávalo smysl!

Učíme se v souvislostech

Individuální přístup

 • nízký počet žáků ve třídě - maximálně 18
 • integrované hodiny pro mimořádně nadané (MIND) a pro žáky se speciálními potřebami
 • úzká spolupráce s výchovným poradcem, preventistou a školním mentorem

Výuka angličtiny od 1. třídy a možnost skládání YLE Cambridge certifikátů

Hledáme sami řešení

Porozumění je základ

 • otevřená komunikace s dětmi i rodiči a vzájemný respekt v mezilidských vztazích i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme, je pro nás nutností
 • výuka čtení v 1. třídě genetickou metodou

Učíme se všemi smysly a nejen ve škole

 • exkurze, muzea, divadla, výstavy, besedy, návštěvy knihovny, galerie, zoo, koncerty, výlety, škola v přírodě, lyžařský výcvik, projektové dny, tematické a charitativní akce, soutěže…

Učíme se společně

 • tandemová výuka, vzájemné učení, skupinová a týmová práce, projektové vyučování…

Poskytujeme si zpětnou vazbu

 • slovní hodnocení v 1. a 2. třídě, ve 3. – 5. třídě kombinace procentuálního a slovního hodnocení
 • formativní hodnocení – sebehodnocení, vrstevnická zpětná vazba, hodnocení učitele
 • třídní schůzky a konzultace (učitel + žák + rodič)
 • evaluační dotazníky žákovské, třídní, školní, rodičovské

Rodinná škola se zázemím

 • v jednom moderním areálu je základní škola, školní družina a jídelna, víceleté gymnázium a základní umělecká škola
 • využíváme dvě velké tělocvičny, hudební a dramatickou učebnu, počítačové třídy, keramickou dílnu, aulu pro velké akce, atrium a „venkovní učebny“, vlastní zahradu, víceúčelové hřiště s in-line dráhou

Informační systém školy

 • informace prostřednictvím internetu – program ŠkolaOnLine

Úzké propojení se školní družinou

 • široká nabídka kroužků a společné akce více zde

Setkávání budoucích prvňáčků

 • několik setkání s paní učitelkou/učitelem a spolužáky
 • výjezd na víkendový seznamovací pobyt před začátkem školního roku

Rodičovská kavárna - neformální semináře s odborníkem pro rodiče a pedagogy – více zde

Přijímáme zodpovědnost za svá rozhodnutí a děláme vše proto, aby nám spolu bylo dobře.

ZŠ duha

Plán preventivní prevence je vypracován pro potřeby naší školy – Gymnázium Františka Křižíka, Sokolovská 54, Plzeň. Je určen pro všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, dále pro pracovníky jiných institucí, které se budou podílet na jeho realizaci, i pro všechny návštěvníky školy.

Dokument naleznete v souboru ZDE

 

Za více jak 30 let své činnosti vychovala škola 26 ročníků absolventů, jejichž průměrná úspěšnost v přijetí na VŠ je téměř 90%.
Pro zajímavost uvádíme vysoké školy, na které se naši absolventi dostali za poslední roky:

Univerzita Karlova Praha

 • Lékařská fakulta Plzeň

VŠCHT Praha:

 • Biochemie a mikrobiologie
 • Sládek
 • Forenzní analýza a analýza potravin

VŠE Praha

 • Arts management
 • Fakulta mezinárodních vztahů

VŠFS Praha

Česká zemědělská univerzita Praha

 • Aplikovaná ekologie

Ambis Praha

 • Bezpečnostní management
 • Kriminalistika a kriminalogie

Vysoká škola kreativní komunikace Praha

VUT Brno

 • Fakulta strojní

MU Brno

 • Fakulta sociálních studií - Psychologie

Mendelova univerzita Brno

 • Zahradní a krajinářská architektura

UP Olomouc

 • Divadelní a filmové vědy

ZČU Plzeň

 • Fakulta aplikovaných věd
 • Fakulta pedagogická
 • Fakulta právnická
 • Fakulta filosofická
 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta ekonomická

JČU České Budějovice

 • Fakulta přírodovědecká

University of Reading, Anglie

New Castle University, Anglie

 • studium moderních jazyků

Erasmus University Rotterdam

 • ekonomie

Univerzita Holandsko

 • Mezinárodní právo

VOŠ Plzeň

 • dentální hygiena

Z celkového počtu 48 absolventů ve školním roce 2020/2021 jich 48 bylo přijato ke studiu na studiu na vysoké škole, 2 absolventi studují 2 vysoké školy, 1 absolvent odložil nástup do školy. Všem držíme palce a přejeme hodně štěstí na další cestě!

Mikuláš Mačas 2019/2020

I mezi našimi studenty oktáv byli takoví, kteří se svou odbornou prací postoupili do krajského kola 42. ročníku soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). Nemohli se sice osobně setkat s porotou, které by svou práci představili, nicméně jim bylo umožněno zpracovat prezentaci online a videa byla zveřejněna na YouTube. V rámci svého oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času postoupil Mikuláš Mačas do celostátního kola se svou prací Úzkost jako světový problém.

Úspěchy našich studentů v celém školním roce 2018/2019 najdete v souboru ZDE

Bedřiši 2019

bedřichJiž více jak 20 let uděluje naše škola při slavnostním zakončení školního roku výroční cenu Bedřich. Tato cena má různé kategorie a je vždy ohlédnutím za uplynulým rokem a úspěchy našich studentů.

Přikládáme nominace školního roku 2018 / 2019 a tučně vyznačené vítěze.

BEDŘICH

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

stoprocentní

Matyáš Fisher – celkový prospěch 99,60%
Štěpánka Vondráčková – celkový prospěch 99,46%
Martina Němečková – celkový prospěch 99,67

zdravíčko

Thomas Gessler – celkem 6 zameškaných hodin
Martin Suchý - celkem 4 zameškané hodiny
Matěj Kielberger - celkem 3 zameškané hodiny

skokan

Jakub Martínek za zlepšení o 9,23%
David Košťák
Bohuslav Tonka

jazýček

Monika Grundmanová za konverzační soutěž v AJ
Miriam Žáčková – za 6. místo v okresním kole konverzační soutěže
Soubor anglického divadla

sluníčko

Kryštof Smola
Jonatan Lošan z Primy A
Majda Šípová
Bára Grulichová

sportovec

Štěpánka Vondráčková
Adam Friedrich
Dívčí volejbalové družsto za boj ve Vánočce

vědec

Karel Hobza za přístup ke studiu přírodních věd
Onřej Reitspies za přístup ke studiu fyziky
Miroslav a Pavel Chaloupkovi za úspěšné řešení okresního kola Olympiády z biologie

umělec

Dominik Baloun za divadlo, improvizaci a uvádění školních akcí
Jonáš Holeček – za divadlo, spolupráci s rozhlasem
Martin Hlad za divadelní a filmovou tvorbu a úžasné slohové práce

všestranný

Martina Němečková – prostě za vše
Štěpánka Vondráčková
Ondřej Reitspies

výtvarník

Viktorie Koppová za krásné fotografie a obrazy do soutěže Obloha
Jan Stiegler - za aktivitu a pokrok ve výtvarné tvorbě; účast ve výtvarné soutěži "Obloha
Max Ferstl - za pokrok ve výtvarné výchově

 

BEDŘICH

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

stoprocentní

Veronika Vosmíková – celkový prospěch 99,15%
Viktorie Němejcová – celkový prospěch 99,31%
Ema Pilná – celkový prospěch 98,92%
Ester Žáčková - celkový prospěch 98,92%

zdravíčko

Cara – Marie Denney - celkem 15 zameškaných hodin
Erik Mládek - celkem 21 zameškaných hodin
Svatošová Markéta - celkem 2 zameškané hodiny

skokan

David Vlk – za zlepšení o 6,46%
Marie Trnková
Helena Linhartová

jazýček

Linda Victoria Nitrová za 3. místo v republikovém kole soutěže konverzace v německém jazyce
Jenny Cyprová za 2. místo v okresním kole konverzační soutěže
Jindřich Sklenář za cenu za překlad v soutěži Ars poeticae
Ester Žáčková – za anglické divadlo, vlastní tvorbu a recitaci v soutěži Ars poeticae

sluníčko

Marek Zítka ze Sexty B
Kristýna Egermaierová ze Septimy B
Tereza Šlechtová z Kvinty

sportovec

Ondřej Sochor – za přístup ke studiu jako sportovce, výhru v golfovém turnaji
Ester Žáčková – za účast na charitativních a jiných bězích
Hynek Jurečka – za přístup ke sportu
Natálie Ondrová – za posilu ve volejbalovém družstvu

páreček

Matěj a Bára
Sára a Matyáš
Ríša a Julča

umělec

Sára Václavovičová za divadlo, recitaci, zpěv
Samuel Zheng za divadlo, sbor, recitaci
Alena Bursová za divadlo, tanec, recitaci

všestranný

Ester Žáčková – za české a anglické divadlo, sportovní výkony, výsledky ve škole, pomoc učitelům i studentům
Samuel Zheng – za studijní výkony, AJ v Ars poeticae, hru na saxofon, improvizaci, organizační schopnosti, práci v Majáku

 

Poradenství na gymnáziu

Rozdělení rolí:

Výchovný poradce – péče o žáky s SPU – Eva Kletečková

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky s výukovými problémy o předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Vést evidenci integrovaných žáků ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky o ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • zajišťovat případná vyšetření v PPP, SPC o pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, s orgány péče o děti, s policií apod.
 • Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 • Spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické.

 Kariérový poradce – Eva Kletečková

 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem a ředitelkou školy,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 • poradenství profesní orientace u žáků ohrožených školním neúspěchem,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích (Infokariéra) a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • spolupráce s vysokými školami, předávání informací o nich, dnech otevřených dveří, apod.

Školní metodik prevence – Veronika Taušová

 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů a duševního zdraví.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

 Školní kouč, mentor, poradce – Renata Vordová

 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 • Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 • Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.
 1. Stipendium je určeno pro podporu a rozvoj výjimečně nadaných a aktivních žáků.
 2. Stipendium je poskytováno po dobu 5 měsíců, tedy září až leden a únor až červen daného školního roku, vždy za výstupy předchozího pololetí.
 3. Kandidáty na stipendium navrhují učitelé a stipendijní komise určená ředitelkou školy rozhodne o přidělení či nepřidělení stipendia.
 4. Měsíční částky byly stanoveny takto:
   
    Nižší gymnázium Vyšší a čtyřleté gymnázium
  1.skupina 600,- Kč 1000,- Kč
  2.skupina 300,- Kč 500,- Kč

Tyto měsíční částky mohou být po schválení stipendijní komisí až zdvojnásobeny, pokud stipendista prokáže, že stipendium investuje do svého osobnostního rozvoje a vzdělání.

5. Nedílnou podmínkou pro udělení stipendia je výborné chování studenta, to znamená, že stipendium nebude přiděleno studentovi, který má neomluvenou hodinu či jiný kázeňský prohřešek (pohovor s vedením, zápisy v třídní knize). V případě vážného kázeňského provinění, které vyústí v podmínečné vyloučení či vyloučení studenta, bude stipendium s okamžitou platností odebráno k datu rozhodnutí ředitelky.

6. Pokud školní rok bude probíhat nestandardním způsobem, rozhodne ředitelka se stipendijní komisí o alternativním vyplácení stipendií (např. jednorázově, upravenou částkou)

7. Měsíční částky budou vypláceny v účtárně školy každou 2. středu v měsíci v čase od 8:00 do 14:00 hodin.

8. Tato pravidla byla schválena Radou školy dne 12.10.2021.

Předmětové komise

Kolegium ředitelky školy tvoří: předsedové jednotlivých předmětových komisí a koordinátoři ŠVP

Předmětové komise:

Humanitní – předseda Lenka Samuelová

v této komisi jsou zastoupeny předměty: český jazyk, dějepis, občanská výchova, základy společenských věd a humanitní semináře.

Přírodovědná – předseda Jakub Siegl

v této komisi jsou zastoupeny předměty: matematika, cvičení z matematiky, fyzika, biologie, chemie, přírodní vědy, výpočetní technika, zeměpis a přírodovědné semináře.

Jazyková – předsedkyně Jarmila Jurečková

v této komisi jsou zastoupeny předměty: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk a latina.

Výchov – předseda Karel Lucák

v této komisi jsou zastoupeny předměty: hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, osobnostní a sociální výchova.