úterý, 08 březen 2022 14:12

Sbírka pro Ukrajinu

Ve čtvrtek 10. března od 8:00 do 8:15 a od 9:50 do 10:05.

Kam věci nosit? Do podloubí atria.

Co přinést?
Trvanlivé potraviny, powarbanky, čelovky, svítilny, menší hračky, omalovánky, pastelky, fixy, dětské kapsičky, brumíky, pitíčka, konzervy, instatní polévky, těstoviny, rýže, olej, mléko, mýdlo, šampon, zubní kartáčky a pasty, spacáky, karimatky a deky.
Prosíme, nenoste oblečení, momentálně je ho dostatek.

Děkujeme!

Plán preventivní prevence je vypracován pro potřeby naší školy – Gymnázium Františka Křižíka, Sokolovská 54, Plzeň. Je určen pro všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, dále pro pracovníky jiných institucí, které se budou podílet na jeho realizaci, i pro všechny návštěvníky školy.

Dokument naleznete v souboru ZDE

 

Za více jak 30 let své činnosti vychovala škola 26 ročníků absolventů, jejichž průměrná úspěšnost v přijetí na VŠ je téměř 90%.
Pro zajímavost uvádíme vysoké školy, na které se naši absolventi dostali za poslední roky:

Univerzita Karlova Praha

 • Lékařská fakulta Plzeň

VŠCHT Praha:

 • Biochemie a mikrobiologie
 • Sládek
 • Forenzní analýza a analýza potravin

VŠE Praha

 • Arts management
 • Fakulta mezinárodních vztahů

VŠFS Praha

Česká zemědělská univerzita Praha

 • Aplikovaná ekologie

Ambis Praha

 • Bezpečnostní management
 • Kriminalistika a kriminalogie

Vysoká škola kreativní komunikace Praha

VUT Brno

 • Fakulta strojní

MU Brno

 • Fakulta sociálních studií - Psychologie

Mendelova univerzita Brno

 • Zahradní a krajinářská architektura

UP Olomouc

 • Divadelní a filmové vědy

ZČU Plzeň

 • Fakulta aplikovaných věd
 • Fakulta pedagogická
 • Fakulta právnická
 • Fakulta filosofická
 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta ekonomická

JČU České Budějovice

 • Fakulta přírodovědecká

University of Reading, Anglie

New Castle University, Anglie

 • studium moderních jazyků

Erasmus University Rotterdam

 • ekonomie

Univerzita Holandsko

 • Mezinárodní právo

VOŠ Plzeň

 • dentální hygiena

Z celkového počtu 48 absolventů ve školním roce 2020/2021 jich 48 bylo přijato ke studiu na studiu na vysoké škole, 2 absolventi studují 2 vysoké školy, 1 absolvent odložil nástup do školy. Všem držíme palce a přejeme hodně štěstí na další cestě!

Mikuláš Mačas 2019/2020

I mezi našimi studenty oktáv byli takoví, kteří se svou odbornou prací postoupili do krajského kola 42. ročníku soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). Nemohli se sice osobně setkat s porotou, které by svou práci představili, nicméně jim bylo umožněno zpracovat prezentaci online a videa byla zveřejněna na YouTube. V rámci svého oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času postoupil Mikuláš Mačas do celostátního kola se svou prací Úzkost jako světový problém.

Úspěchy našich studentů v celém školním roce 2018/2019 najdete v souboru ZDE

Bedřiši 2019

bedřichJiž více jak 20 let uděluje naše škola při slavnostním zakončení školního roku výroční cenu Bedřich. Tato cena má různé kategorie a je vždy ohlédnutím za uplynulým rokem a úspěchy našich studentů.

Přikládáme nominace školního roku 2018 / 2019 a tučně vyznačené vítěze.

BEDŘICH

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

stoprocentní

Matyáš Fisher – celkový prospěch 99,60%
Štěpánka Vondráčková – celkový prospěch 99,46%
Martina Němečková – celkový prospěch 99,67

zdravíčko

Thomas Gessler – celkem 6 zameškaných hodin
Martin Suchý - celkem 4 zameškané hodiny
Matěj Kielberger - celkem 3 zameškané hodiny

skokan

Jakub Martínek za zlepšení o 9,23%
David Košťák
Bohuslav Tonka

jazýček

Monika Grundmanová za konverzační soutěž v AJ
Miriam Žáčková – za 6. místo v okresním kole konverzační soutěže
Soubor anglického divadla

sluníčko

Kryštof Smola
Jonatan Lošan z Primy A
Majda Šípová
Bára Grulichová

sportovec

Štěpánka Vondráčková
Adam Friedrich
Dívčí volejbalové družsto za boj ve Vánočce

vědec

Karel Hobza za přístup ke studiu přírodních věd
Onřej Reitspies za přístup ke studiu fyziky
Miroslav a Pavel Chaloupkovi za úspěšné řešení okresního kola Olympiády z biologie

umělec

Dominik Baloun za divadlo, improvizaci a uvádění školních akcí
Jonáš Holeček – za divadlo, spolupráci s rozhlasem
Martin Hlad za divadelní a filmovou tvorbu a úžasné slohové práce

všestranný

Martina Němečková – prostě za vše
Štěpánka Vondráčková
Ondřej Reitspies

výtvarník

Viktorie Koppová za krásné fotografie a obrazy do soutěže Obloha
Jan Stiegler - za aktivitu a pokrok ve výtvarné tvorbě; účast ve výtvarné soutěži "Obloha
Max Ferstl - za pokrok ve výtvarné výchově

 

BEDŘICH

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

stoprocentní

Veronika Vosmíková – celkový prospěch 99,15%
Viktorie Němejcová – celkový prospěch 99,31%
Ema Pilná – celkový prospěch 98,92%
Ester Žáčková - celkový prospěch 98,92%

zdravíčko

Cara – Marie Denney - celkem 15 zameškaných hodin
Erik Mládek - celkem 21 zameškaných hodin
Svatošová Markéta - celkem 2 zameškané hodiny

skokan

David Vlk – za zlepšení o 6,46%
Marie Trnková
Helena Linhartová

jazýček

Linda Victoria Nitrová za 3. místo v republikovém kole soutěže konverzace v německém jazyce
Jenny Cyprová za 2. místo v okresním kole konverzační soutěže
Jindřich Sklenář za cenu za překlad v soutěži Ars poeticae
Ester Žáčková – za anglické divadlo, vlastní tvorbu a recitaci v soutěži Ars poeticae

sluníčko

Marek Zítka ze Sexty B
Kristýna Egermaierová ze Septimy B
Tereza Šlechtová z Kvinty

sportovec

Ondřej Sochor – za přístup ke studiu jako sportovce, výhru v golfovém turnaji
Ester Žáčková – za účast na charitativních a jiných bězích
Hynek Jurečka – za přístup ke sportu
Natálie Ondrová – za posilu ve volejbalovém družstvu

páreček

Matěj a Bára
Sára a Matyáš
Ríša a Julča

umělec

Sára Václavovičová za divadlo, recitaci, zpěv
Samuel Zheng za divadlo, sbor, recitaci
Alena Bursová za divadlo, tanec, recitaci

všestranný

Ester Žáčková – za české a anglické divadlo, sportovní výkony, výsledky ve škole, pomoc učitelům i studentům
Samuel Zheng – za studijní výkony, AJ v Ars poeticae, hru na saxofon, improvizaci, organizační schopnosti, práci v Majáku

 

Poradenství na gymnáziu

Rozdělení rolí:

Výchovný poradce – péče o žáky s SPU – Eva Kletečková

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky s výukovými problémy o předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Vést evidenci integrovaných žáků ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky o ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • zajišťovat případná vyšetření v PPP, SPC o pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, s orgány péče o děti, s policií apod.
 • Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 • Spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické.

 Kariérový poradce – Eva Kletečková

 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem a ředitelkou školy,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 • poradenství profesní orientace u žáků ohrožených školním neúspěchem,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích (Infokariéra) a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • spolupráce s vysokými školami, předávání informací o nich, dnech otevřených dveří, apod.

Školní metodik prevence – Veronika Taušová

 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů a duševního zdraví.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

 Školní kouč, mentor, poradce – Renata Vordová

 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 • Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 • Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.
 1. Stipendium je určeno pro podporu a rozvoj výjimečně nadaných a aktivních žáků.
 2. Stipendium je poskytováno po dobu 5 měsíců, tedy září až leden a únor až červen daného školního roku, vždy za výstupy předchozího pololetí.
 3. Kandidáty na stipendium navrhují učitelé a stipendijní komise určená ředitelkou školy rozhodne o přidělení či nepřidělení stipendia.
 4. Měsíční částky byly stanoveny takto:
   
    Nižší gymnázium Vyšší a čtyřleté gymnázium
  1.skupina 600,- Kč 1000,- Kč
  2.skupina 300,- Kč 500,- Kč

Tyto měsíční částky mohou být po schválení stipendijní komisí až zdvojnásobeny, pokud stipendista prokáže, že stipendium investuje do svého osobnostního rozvoje a vzdělání.

5. Nedílnou podmínkou pro udělení stipendia je výborné chování studenta, to znamená, že stipendium nebude přiděleno studentovi, který má neomluvenou hodinu či jiný kázeňský prohřešek (pohovor s vedením, zápisy v třídní knize). V případě vážného kázeňského provinění, které vyústí v podmínečné vyloučení či vyloučení studenta, bude stipendium s okamžitou platností odebráno k datu rozhodnutí ředitelky.

6. Pokud školní rok bude probíhat nestandardním způsobem, rozhodne ředitelka se stipendijní komisí o alternativním vyplácení stipendií (např. jednorázově, upravenou částkou)

7. Měsíční částky budou vypláceny v účtárně školy každou 2. středu v měsíci v čase od 8:00 do 14:00 hodin.

8. Tato pravidla byla schválena Radou školy dne 12.10.2021.

Předmětové komise

Kolegium ředitelky školy tvoří: předsedové jednotlivých předmětových komisí a koordinátoři ŠVP

Předmětové komise:

Humanitní – předseda Lenka Samuelová

v této komisi jsou zastoupeny předměty: český jazyk, dějepis, občanská výchova, základy společenských věd a humanitní semináře.

Přírodovědná – předseda Jakub Siegl

v této komisi jsou zastoupeny předměty: matematika, cvičení z matematiky, fyzika, biologie, chemie, přírodní vědy, výpočetní technika, zeměpis a přírodovědné semináře.

Jazyková – předsedkyně Jarmila Jurečková

v této komisi jsou zastoupeny předměty: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk a latina.

Výchov – předseda Karel Lucák

v této komisi jsou zastoupeny předměty: hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, osobnostní a sociální výchova.

Pro žáky septimy a oktávy nabízíme tyto semináře:

název vyučující
Biologie člověka Alexandra Peteříková Straková
Seminář ze zeměpisu Jana Plachá
Literární seminář Lenka Samuelová
Seminář z fyziky Jan Hosnedl
Seminář z informatiky Petr Ustohal
Logika František Kaska
Seminář z chemie František Kaska
Seminář z biologie Jakub Siegl
Prezentační dovednosti Renata Vordová
Seminář ekonomie Štěpán Krňoul
Historický seminář Marek Brožek
Příprava na CAE Kristina Hartmanová
Seminář z německého jazyka Jan Habrych
Třída Počet Třídní profesor
prima A 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prima B 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sekunda A 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sekunda B 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tercie A 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tercie B 22 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvarta A 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvarta B 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvinta A 26 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvinta B 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sexta A 27 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sexta B 27 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
septima A 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
septima B 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
oktáva  24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Důležité termíny maturitní zkoušky 2022
 • Do 31. března 2022:
  • odevzdávají studenti seznam literárních děl
  • podají studenti žádost o uznání zkoušky z cizího jazyka
 • 19. a 20. dubna proběhnou písemné práce z českého a cizího jazyka
 • 9. - 13. května  - svatý týden
 • 16. - 24. května - ústní zkoušky


Didaktické testy společné části

datumhodinazkouškadélka zkoušky
2.5.2022 13:00 - 15:15 Anglický jazyk 40+70 minut
3.5.2022 8:00 - 9:40 Český jazyk 85 minut
4.5.2022 13:00 - 15:15 Německý jazyk 40+70 minut

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ  najdete v souboru ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktáv A" bude ke stažení v souboru ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktáv B" bude ke stažení v souboru ZDE

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro oktávy bude ke stažení v souborech ZDE

 

Model maturitní zkoušky ve školním roce 2021 / 2022

Společná část maturitní zkoušky:

 • 2 povinné zkoušky - 1. český jazyk (délka testu 85 min), 2. cizí jazyk (délka testu 110 min), nebo matematika (délka testu 135 min) - z těchto předmětů žák absolvuje didaktické testy v termínu 2. - 4. května 2022

 • nepovinná zkouška – matematika rozšiřující, nebo cizí jazyk

Profilová část maturitní zkoušky:

 • Nepovinné zkoušky – 1. český jazyk, 2. cizí jazyk – byl-li zvolen ve společné části – z těchto předmětů žák absolvuje písemnou práci a ústní zkoušku
 • Dva další povinné předměty – žák si vybírá ze seznamu předmětů určeného ředitelem školy, z jednoho vybraného předmětu zpracuje maturitní práci
 • Maximálně dvě další nepovinné zkoušky

V případě, že žák v profilové části skládá zkoušku ze 4 předmětů a jedna z nich je z cizího jazyka, může být tato zkouška nahrazena certifikátem.

Ústní zkoušky proběhnou v termínu od 16. - 24. května 2022

 

Maturitní předměty profilové zkoušky ve školním roce 2021 / 2022

Váha jednotlivých částí zkoušky

Předmět

Ústní zkouška

PÍSEMNÁ PRÁCE
váha/délka

Obhajoba maturitní práce

český jazy a literatura

50% 50% -

cizí jazyk

50%

50%

-

latina

100%

-

-

latina s MP

50%

-

50%

dějepis

100%

-

-

dějepis s MP

50%

-

50%

ZSV

100%

-

-

ZSV s MP

50%

-

50%

zeměpis

100%

-

-

zeměpis s MP

50%

-

50%

matematika

100%

-

-

matematika s MP

50%

-

50%

fyzika

100%

-

-

fyzika s MP

50%

-

50%

chemie

100%

-

-

chemie s MP

50%

-

50%

biologie

100%

-

-

biologie s MP

50%

-

50%

informatika 1)

100%

-

-

informatika s MP1)

50%

-

50%

Poznámky:   1) Může být zvolena pouze při absolvování dvouletého semináře

Student si vybírá 2 povinné předměty:

 • z jednoho vybraného předmětu musí žák zpracovat maturitní práci, kterou obhajuje v rámci maturitní zkoušky z daného předmětu
 • oba předměty jsou podle budoucí orientace na VŠ
 • výběr podléhá schválení vyučujícího daného předmětu

Student si může zvolit také 2 nepovinné předměty.

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury ve školním roce 2021 / 2022

Společná část MZ

Didaktický test – zadání dodá Centrum; délka 85 minut; hodnotí Centrum - výsledek „uspěl“/„neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Profilová zkouška – Český jazyk a literatura

Písemná práce - 110 min, 250 slov, výběr ze 4 zadání

Ústní zkouška – vylosování jednoho pracovního listu z vlastního seznamu dvaceti literárních děl sestaveného dle stanovených kritérií z nabídky školy; příprava k ÚZ trvá 15 minut, ÚZ trvá 15 minut; bodové hodnocení dle stanovených kritérií je převedeno na procenta.

Výsledek ÚZ 50% / PP 50% celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Soubor "Seznam maturitních knih" je ve formátu PDF ke stažení ZDE

Kritéria výběru 20 literárních děl - výběr obsahuje minimálně:

 • dvě prózy, dvě díla básnická a dvě dramata
 • dvě lit. díla ze světové a české lit. do konce 18. století
 • tři lit. díla ze světové a české lit. z 19. století
 • čtyři lit. díla ze světové literatury 20. a 21. století
 • pět lit. děl z české literatury 20. a 21. století
 • můžete zvolit jen 2 knihy od jednoho autora.

 

Maturitní zkouška z cizího jazyka ve školním roce 2021 / 2022

Společná zkouška z cizího jazyka se skládá ze státního didaktického testu.

Ústní zkoušku lze nahradit certifikátem úrovně B2 a vyšší.

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá:

 1. Ústní zkoušení: monotematický list na jeden z 20 tematických okruhů, které jsou pro daný maturitní ročník stanoveny. Pracovní list je rozdělen na několik částí a jeho součástí je také stručné představení maturitní práce studenta.
 2. Písemná práce - 60 min, 200 slov, výběr ze 2 zadání

Ústní zkoušku lze nahradit certifikátem úrovně B2 a vyšší.

Zkoušku nelze nahradit certifikátem v případě, že student koná ve společné části zkoušku z matematiky. Podle nové vyhlášky o maturitních zkouškách je podmínkou uznání certifikátu konání alespoň 4 profilových zkoušek. Žádost o uznání maturity z cizího jazyka najdete ke stažení ZDE

Přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy nejpozději do 1. prosince 2021.


Maturitní témata společné části státní maturity ve školním roce 2021 / 2022

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnout ve formátu PDF: Maturitní témata společné části AJ

Maturitní témata profilové části státní maturity ve školním roce 2021 / 2022

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnou ve formátu PDF:
InformatikaLatina, Základy společenských věd, Zeměpis, Německý jazyk, Matematika, Chemie, Fyzika, Dějepis, Český jazyk, Biologie

 

Písemná maturitní práce

ANGLICKÝ JAZYK
Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na dvou základních úrovních, které se od sebe liší vstupní a cílovou úrovní žáků: 

 • základní - předpokládaná vstupní úroveň je A2+, cílová úroveň je B2.

 • pokročilá - určena pro jazykově mimořádně nadané žáky (jednotlivce), výstupní úroveň je C1.

Předmětu je určena hodinová dotace: 5 hodin týdně. Žáci jsou rozděleni do skupin. Maximální počet studentů v jedné skupině je 16.

Hodinová dotace v každém ročníku zahrnuje týdně 1 hodinu konverzace s rodilým mluvčím.

Hodiny probíhají v jazykových učebnách s příslušným kartografickým a audio-vizuálním zařízením. V současné době je k dispozici 7 jazykových učeben. V rámci výuky jsou také využívány 2 učebny s výpočetní technikou.

Pokročilé úrovně u jazykově mimořádně nadaných žáků je dosahováno intenzivní individuální přípravou.

Učebnice se pravidelně obměňují tak, aby odpovídaly nejnovějším výukovým metodám i aktuálním tématům. V současné době nižší gymnázium používá řadu ENGLISH Plus 1 až 4 (Oxford). Vyšší gymnázium využívá řadu učebnic INSIGHT (Oxford) úrovně B2 až C1.

Jedním ze způsobů, jakými škola motivuje studenty ke skládání zkoušek, je příspěvek za úspěšné složení zkoušky, o jehož výši rozhoduje stupeň zkoušky a celkový výsledek studenta.

 

DRUHÉ CIZÍ JAZYKY

se vyučují podle výběru studentů od tercie v případě osmiletého gymnázia, nebo od 1. ročníku v případě gymnázia čtyřletého. Gymnázium nabízí výuku francouzského, německého a španělského jazyka.

Žáci se aktivně seznamují nejen s jazykem, ale také s kulturními reáliemi zemí podle vyučovaného jazyka. Výuka reálií se doplňuje s ostatními předměty jako jsou zeměpis, literatura, dějepis, výtvarná výchova aj. v souladu s RVP a ŠVP. Nedílnou součástí výuky jsou hodiny konverzace, jazykově poznávací zájezdy, výměnné pobyty s partnerským gymnáziem v německém Lauterbachu, popřípadě jazykové stáže v zahraničí. Žáci se také pravidelně zúčastňují jazykových soutěží. V rámci jazykové výuky spolupracujeme s informačním střediskem EUROPE DIRECT Plzeň, odkud získáváme výukové materiály pro témata evropské integrace, EU, enviromentální problematiky a další studium. Dále  spolupracujeme s Centrem španělské kultury a vzdělávání a vrámci Dnů hispánské kultury žáci navštěvují různé akce a na některých se podílejí i aktivně.

V květnu mohou žáci svoje jazykové dovednosti vyzkoušet a prohloubit na krajské divadelní přehlídce v cizích jazycích Ars Poeticae, kterou naše škola organizuje.

Výuka druhých cizích jazyků je koncipována tak, aby byli žáci schopni uspět u státní maturitní zkoušky, případně již během nebo na konci studia složit mezinárodní certifikát, a to na úrovni B1 a B2.

Francouzský  jazyk

Ve výuce francouzštiny připravujeme studenty na složení mezinárodních jazykových zkoušek DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)nebo TELC (The European Language Certificates) ve Francouzském institutu v Praze nebo v jazykové škole EUFRAT v Plzni v těchto ročnících: DELF 1, TELC A1 - od kvinty, popř. 2. ročníku, DELF 2,3, TELC A2 - od sexty, popř. 3. ročníku, DELF3,4, TELC B1 - v oktávě, popř. 4. ročníku. 

V hodinách pracujeme s nejmodernějšími metodami, učebnicovou řadou Pixel 1 - 4 vydanou nakladatelstvím CLE International, nakladatelstvím Fraus vydanou řadou Le français ENTRE NOUS, s níž žáci pracují i v elektronické podobě, a ve vyšších ročnících pak s učebnicí Génération B1 nakladatelství Didier. Pravidelně je zařazována konverzační hodina s rodilým mluvčím a pracujeme s četbou upravené beletrie. 

Studentům rovněž pomáháme s realizací jazykových studijních pobytů a zařazujeme i zájezdy poznávací.

Německý  jazyk

Výuka probíhá podle učebnic Direkt 1-3 doplněných o interaktivní cvičení na stránkách Klett v úrovních A1 až B1-2. V terciích probíhá nově výuka podle učebnice KLETT maximal interaktiv v papírové i digitální podobě s doplňujícími cvičeními a videosekvencemi. Je doplněna o práci s německými časopisy. Pro studenty septimy a oktávy doporučujeme seminář NJ, který je přípravou k maturitě a k jazykovým zkouškám. Žáci se úspěšně účastní konverzačních soutěží a celoevropské soutěže Best in Deutsch.

V německém jazyce doporučujeme studentům složit jazykové zkoušky Fit in Deutsch 1 v kvartě, Start Deutsch 1 v 2. roč., Fit in Deutsch2 v kvintě, Start Deutsch 2 v 3. roč., Zertifikat Deutsch B1 až B2 v septimě, oktávě,  4.roč. Vhodné mezinárodní jazykové zkoušky pořádá Goethe Institut, Rakouský jazykový diplom ÖSD, mezinárodní testy TELC.

Španělský jazyk

Španělský jazyk nabízí přípravu na mezinárodní zkoušky DELE úrovně A1, A2 a B1 v Institutu Cervantes.

Žáci kvarty a 2. ročníku jsou schopni složit zkoušku Al Diploma de Espanol (DELE) Nivel A1. V kvintě, sextě a ve 3. ročníku Nivel A2. Nivel B1 (Inicial, čili základní úroveň) by měl odpovídat úrovni v septimě, 4. ročníku a v oktávě. V současné době používáme řadu učebnic AVENTURA 1 až 3.

 

TŘETÍ CIZÍ JAZYKY

Jsou podle zájmu nabízeny zejména na vyšším stupni gymnázia formou nepovinných předmětů nebo zájmových kroužků. Žáci si mohou vybrat z nabídky němčinu, francouzštinu a španělštinu. Předpokládáme osvojení si jazykových dovedností třetího cizího jazyka do úrovně A2.

Latinský jazyk

Latinský jazyk se vyučuje jako volitelný předmět od 2. do 4. ročníku a paralelně od sexty do oktávy po dvou vyučovacích hodinách týdně. Předmět zahrnuje jak latinskou gramatiku základní úrovně a slovní zásobu, tak témata antických reálií, která tvoří nedílnou součást výuky každý rok a jsou průběžně probírána. Žáci se dozvědí postupně o řecké mytologii, hrdinech, náboženství, významných osobnostech, kalendáři, způsobu života a literatuře. Cílem je také osvojit si latinskou slovní zásobu, z níž vychází slovní zásoba evropských jazyků a cizí slova v češtině. Každý, kdo projde tímto kurzem latiny, zná i používané latinské citáty. Základy latiny, získané na našem gymnáziu oceňují především žáci medicíny a farmacie.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Strana 1 z 3